برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارپارها/ کارپارشها ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

2 تکپار/تکپاره/ناگاه/ ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

3 تکپار/تکپاره/ناگاه/ ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

4 همسو
مخالف = ناموافق = ناهمسو
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

5 مثبت = همسو
منفی = پادسو
باستفاده از پیشنهاهای جناب نیازعلیشمس/ سپاس
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

6 نیک فر
کمی = شمار فر
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

7 شمار فر
کیفی = نیک فر
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

8 اگری
برگرفته از واژه ی "اگردار" پیشنهادجناب علی بهجو برای واژه ی "مشروط" .
شرطی = اگری (کوتاه شده اش = گری)
غیر شرطی = نااگری(کوتاه شده اش = ...
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

9 دست آویختن ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

10 بزرگنمایی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

11 پادپذیری ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

12 کارپار/ کارپارش
خدمات = کارپارها/ کارپارشها
١٣٩٨/٠٧/٠١
|

13 همسرداری ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

14 پُرنام = پر نام ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

15 پُرنام = پر نام ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

16 زادخاست = زاد خاست
به چم برخاسته از زادش/سرشت/ نهاد = غریزه
١٣٩٨/٠٧/٠١
|

17 گاه آنکه ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

18 واپسین ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

19 تراسود خواری
تراسود = ربا
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

20 تراسود
نمونه : رباخواری = تراسود خواری
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

21 کارسپاری ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

22 کارسپار
کسی که به او کاری سپرده شده است.
وکالت = کارسپاری
١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

23 چندسان = چنسان ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

24 فرافیزیک ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

25 رخداد ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

26 تکپار/ تکپاره ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

27 راستین نگر ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

28 شادمانی/ رواندرستی/ شادفری ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

29 فرهوشی/ فرهوشمندی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

30 افگارش
بن واژه ی آن می تواند" افگاریدن" باشد که دیگر واژه هایی نیز از آن ساخته آید.
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

31 پدیدار/ پدیدار کردن/ پدیدار ساختن/

و از جناب نیک اندیش :
نویابی/ نویافت/ نویابش/ نوپدید/ نو پدید آوردن/
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

32 هم فراخوانی/ هم فراخوانش ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

33 فراخ اندیش
روشنپندار
١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

34 بجا/ بجای ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

35 گفتش
نمونه :
این حرف قابل توضیح نیست = این سخن گفتش پذیر نیست
١٣٩٨/٠٦/١٩
|

36 وابستگی ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

37 یادگاه ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

38 پادسو/ پادسوی ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

39 برانگیزش ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

40 ناکنشی ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

41 زمان آزاد ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

42 چندین باره ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

43 بازگرد ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

44 نگاره ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

45 زیرنمود
نمونه :
تحت تاثر قرار دادن = زیرنمود جای دادن
تحت تاثر قرار گرفتن = زیرنمود جای گرفتن
تحت تاثیر فلانی = زیرنمود فلانی
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

46 زیرنمود جای گرفتن
تحت تاثیر = زیرنمود
١٣٩٨/٠٦/١٨
|

47 کام ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

48 همپذیر/ هم پذیر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

49 همپذیری/ هم پذیری ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

50 دلآسودگی/ دل آسودگی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

51 آوند ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

52 به هر ریختی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

53 چیز ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

54 سرشار ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

55 هم رس/ همرس/ هم رسنده/ همرسنده/ ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

56 آموزشگر ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

57 پرگرایش ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

58 پادخواستی/ پادخواستش ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

59 پیآیند/ پسآیند/ بازده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

60 رفته رفته ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

61 برخواسته ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

62 پادکنش ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

63 فرنودش

از واژه ی فرنودیک بن واژه می توان ساخت: "فرنودن" به چم دلیل آوردن. آنگاه با ایاسش به چم واژه ی "منطق" جایگزین آن واژه ی زیبای "فرنودش ...
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

64 پیشنهاد:
از این واژه یک بن واژه می توان ساخت: "فرنودن" به چم دلیل آوردن. آنگاه با ایاسش به چم واژه "منطق" جایگزین آن واژه ی زیبای "فرنودش" که خو ...
١٣٩٨/٠٦/١٣
|

65 بی پروایی ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

66 پسین ده/ پسین دهش/ پسین کنش/ بازدهش/ بازداد/
باز دادن
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

67 پسین ده/ پسین دهش/ پسین کنش ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

68 شور افکنی/ شورافکنش/ شور افکنشی
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

69 رواداشت
از بن واژه ی "رواداشتن" به چم اجازه دادن/گرفتن
نمونه:
اجازه می داد = روا می داشت
اجازه داد = روا داشت
�رواداشت� با �روا داشت� ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

70 همگرا/ همگرایی/ همگرایش ١٣٩٨/٠٦/١١
|

71 کانونگرا/ کانونگرایی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

72 پندارشی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

73 پادآوایی/ پادآوایش ١٣٩٨/٠٦/١١
|

74 پادآوا/ پادسو/ پادسوی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

75 همآوا ١٣٩٨/٠٦/١١
|

76 گذر/ گذری ١٣٩٨/٠٦/١١
|

77 بازشناخت/ بازشناسی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

78 ترازش ١٣٩٨/٠٦/١١
|

79 فرسار = قانون وقاعده
اصل در چم های ناهمسانی بکار برده می شود. برخی جاها به چم گوهر و گوهره و در برخی دیگر به چم فرسار بکار گرفته می شود.
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

80 همپادش ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

81 ترادهش/ ترا دهش ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

82 آسیبناک/ آسیب ناک
روشنگری:
در پندار نگارنده واژه خطر برابر با ترس و بیم نیست! بلکه خطر به چم آسیب و بویژه آسیب جانی است. بنابر این واژه خطرناک ...
١٣٩٨/٠٦/١٠
|

83 دیدنما ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

84 برونش = برون شدن/ بیرون شدن/ خروج
درونش = درون شدن/ داخل شدن/ دخول
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

85 آموزشگر ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

86 فرزین ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

87 فراخوانش ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

88 فربودش/فربودی/ فرهستش/ فرستش/ فرستی
ماهیت همان هویت کسان و چیزهاست! به روشنگری من زیر چم هویت ایاسش(توجه)کنید.
/ سپاس
١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

89 شورانگیز ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

90 پیشنمودن ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

91 فرازش ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

92 راست/ راستین ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

93 پرتوان ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

94 همادهنگام
پاره وقت = پارهنگام
تمام وقت = همادهنگام
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

95 پُرپسند ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

96 پُرپسند ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

97 پارهنگام ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

98 دگریدن
همواره واژه ی تبدیل به همراه کارواژه هایی در چم کرد و یا شد و مانند اینها بکار می رود: تبدیل شد/ تبدیل کرد. بنابراین با ساختن واژه "دگریدن ...
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

99 یادماند
پیشنهاد هومن دبیر برای واژه ی خاطره هست که با اجازه ی ایشان من آن را برای "حافظه" هم پیشنهاد می کنم. بنابراین:
خاطره = یادماند
حافظه ...
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

100 سردرگمی ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

101 فرآمد
فرا آمد = فرآمد
الهام به چم رسیدن و آمدن چیزی به ذهن انسان بگونه ی ناگهانی و ناتلاشمند است؛ و همواره آنچه الهام می شود؛ چیز خوب و بهتری ...
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

102 پُرآشفتگی/ فرآشفتگی(فرا آشفتگی)
آشفتگی همواره معنایی کمتر از معنای بحران را بر دوش دارد. بنابراین پیشنهاد من واژه های بالا است.
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

103 فربودش/فربودی/ فرهستش/ فرستش/ فرستی
یکی از دوستان "بودش" را به جای هویت پیشنهاد داده،از نگاه من هرچند زیباست؛ اما آن مفهوم نهفته در واژه ی هویت را ...
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

104 کاستیگری
افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری
تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گری
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

105 فزونگری
افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری/ افزونگر/ فزونگر
تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گری
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

106 فرنجار
فوق العاده به چم ماورای چیزی عادی(هنجار ) و معمولی است. بنابراین {فوق عادی = فرا هنجار =فرا هنجار} آنگاه "فراهنجار " واژه ای است سراسر ...
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

107 پرپادش
تضاد = پادش
متضاد = پرپادش
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

108 کارپیشه/ کارپیشگی
حرفه ای نه در چم ماهر و مهارت بلکه در چم همرسشی با کار و پیشه
مانند: زندگی حرفه ای او = زندگی کارپیشگی او
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

109 گمانشی
خیال= گمانش
خیالی = گمانشی
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

110 پادش
"تضاد" به چم دو یا چند چیزی است که با هم سر دشمنی/ ناسازگاری/ و ضدیت دارند. بنابراین باید به سوی واژه ی "پاد" رفت که معنای تمام این واژگان را ...
١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

111 والاگرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

112 یگانه گر ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

113 بیدادگری
اگر تبعیض را به چم بی عدالتی بگیریم؛ عدالت = دادگری است، در چنین ریختی تبعیض = بیدادگری است.
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

114 باندازه
کافی = یعنی به اندازه ی نیاز، نه کم و نه زیاد = به اندازه = باندازه
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

115 نخش پردازان ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

116 پُرهنگام
اگر نگاه به واژه طولانی از معنای زمانی آن باشد:
پرهنگام = دیرپا/ دیرپای
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

117 پادآوایی
موافقت = همآوایی
مخالفت = پادآوایی
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

118 درستش
جایگزین واژه ی واقعیت را من "درستش " پیشنهاد داده ام. چرا که واقعیت همان هستی درست بودن را می رساند. زمانی هم که واژه ی اثبات را بکار می ب ...
١٣٩٨/٠٥/٣١
|

119 راستش ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

120 درستش ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

121 میانی
مرکز = میان
مرکزی = میانی
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

122 فهمش
با نگاه به بن واژه ی فهمیدن که ریخت واژه های پارسی را به خود گرفته هرچند که نمی دانم که ریشه ی آن عربی است؟ با این وجود واژه ی " فهمش" به جای ...
١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

123 فرخواست/ فرخواسته ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

124 فرخواست/ فرخواسته ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

125 پُرنمود ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

126 پهناور ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

127 رسشگاه
مقصد جایی است که کسی یا چیزی می خواهد از جاییکه اکنون هست به آنجا برسد؛ که این جا می تواند مکانی باشد و یا اینکه مفهومی راستین و یا مجازی ب ...
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

128 دگرشپذیر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

129 پذیرشگر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

130 پهناوری/ پهناورش ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

131 پهناوری/ پهناورش/ گستردگی ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

132 خواست/ خواسته/ خواستش ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

133 کلان / بزرگ / بزرگتر / کلانتر ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

134 نمود/ نمودش
آثار = نمودها/ نمودشها
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

135 خواستمند/ خواست مند
هدف = خواست/ خواسته/ خواستش
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

136 سوگشت/ سوی گشت
واژه ی اربی معطوف، به چم بازگشت یا برگشت به معنای واژه ای دیگر و یا مفهومی دیگر است؛بنابراین من به جای آن واژه ی پارسی " سوگشت یا س ...
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

137 بسویِ/ رو بسویِ ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

138 برانگیزان ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

139 پیش سپاری
روشنگری: همواره اگر کسی رای به جایی یا کسی "معرفی" میکنیم؛ همانا سفارش یا سپارش اورا به آنکس و یا آن نهاد انجام می دهیم؛ و اینکار را از ...
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

140 هماندم که ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

141 پاد
برعلیه = بر پاد/ به پاد
١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

142 جداویژه/ سواویژه/ جدا/ سوا ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

143 جداویژه/ سواویژه/ جدا/ سوا ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

144 فرا سرشتی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

145 حل مسئله = گشایش دشواری ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

146 اگر بپذیریم که قفس گونه ای زندان است؛ و زندانی کوچک و تنگ است؛ آنگاه آسانتر خواهد بود که واژه ی "تنگدان" /تنگ دان / را بجای قفس بپذیریم. بگونه ای ه ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

147 برپا کردن ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

148 پدید آمدن/ پدید آوردن/ پدیدار شدن/ فراهم آمدن/فراهم آوردن/ هستی یافتن/ هستی دادن ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

149 گاهامد ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

150 جازور ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

151 فزونتر ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

152 درود
روشنگری :
در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده( پیوند، پیوستگی، پیوستار) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که " ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

153 درود
روشنگری :
در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده( پیوند، پیوستگی، پیوستار) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که " ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

154 درود
روشنگری :
در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده( پیوند، پیوستگی، پیوستار) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که " ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

155 درود
روشنگری :
در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده( پیوند، پیوستگی، پیوستار) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که " ...
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

156 ترانمایی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

157 لازم = نیاز / نیازمندی
لازمه = پیشنیاز
١٣٩٨/٠٥/٢١
|

158 هراسش/ ترساندن
نمونه :
این خود یک هراسش بشمار می رود. برای دو ماه هر روز او را می ترساند/تهدید می کرد.
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

159 نگاشته ها/ به نگارش رسیده ها/ نگارش شده ها ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

160 چاپ شده / بچاپ رسیده/ نگارش شده / نگاشته ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

161 نگارش ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

162 ما می توانیم مانند زبان آذری/ترکی و انگلیسی از بسیاری از واژگان خود بن واژه بسازیم و نباید در اینگونه موارد سختگیری کورکورانه داشته باشیم. بنابراین د ... ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

163 پی گام = پیگام= مرحله ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

164 گذرگاه/ گذرگاه پیام
راه ارتباطی = گذرگاه پیغامی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

165 همگان پذیزی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

166 ویژه مند
نمونه :
اختصاص دارد =ویژه مند است.
اختصاصی = ویژه مندی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

167 کارپیشگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

168 وظیفه = کاردوش
وظیفه شناسی = کاردوش وری
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

169 کاردوش ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

170 بی انگیزه ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

171 کار گردانی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

172 وارد شدن/
مداخله کرد = وارد شد
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

173 نشان کوتاه ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

174 کوتاه ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

175 ریزگانه ها ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

176 باقی = برجا/برجای
همواره واژه ی اربی باقی به ریخت�باقی می ماند/نمی ماند/است/نیست و ... بکار می رود؛ که نزدیک به همه ی آنها می توان از واژه پارسی � ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

177 می توان بجای فراز �متوجه شد/شدم و ... � از واژه های دید/ دیدم و ... سود برد. ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

178 پرفشار
نمونه : اردوگاه کار اجباری = اردوگاه کار پرفشار
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

179 پسین تر/پسین ترها ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

180 به سوی خود کشید ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

181 کنشوری/ کنش وری ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

182 وظیفه = کاری که بردوش کی گذاشته شده است؛ کاری که برعهده ی کسی است.
وظیفه = کاردوش
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

183 محصول جانبی = فراورده ای است که ناخواسته به همراه فرآورده ی پایه بدست می آید. بنابراین :
محصول جانبی = کنارآورد

١٣٩٨/٠٥/١٦
|

184 امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش--رامند = رام مند = رام مند = رامند]
امنیت = رامندی
رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامش
١٣٩٨/٠٥/١٦
|

185 رواندرستی/ روان درستی/به روان و بهروانی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

186 ناقص = پرکاست
کامل = بیکاست
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

187 پیشور/ پیشفر ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

188 توانش ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

189 برانگیز/سونما/سو نما ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

190 فرجوی/نامجوی/فرجو/نامجو/زیاده خواه ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

191 ادامه دار بودن/ ادامه داشتن/هموارگی/ پیوستگی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

192 همگان پذیری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

193 ورود/ وارد شدن/نخش پردازی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

194 اصل = گوهره
اصلی = گوهری
بنیاد/ بنیادین
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

195 آنسانی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

196 درهم رفتگی/ درهم فرورفتگی/ درهم تنیدگی/ تنیدگی/هم پوشانی/ ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

197 کلان / بزرگ / بزرگتر / کلانتر ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

198 بازکنش/ بازکرد ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

199 دگرشپذیری/ دگرشپذیر/ دگرش پذیر/ ناپایا/ناپایایی/ بسته به چیزی دیکر/ ناخود استوار/ استوار به دیگری/کما بیش ناهستی مند/ کمابیش هستی مند به دیگری/کمابیش ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

200 همه گیری/گستردگی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

201 هستمندی/ هست مندی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

202 پشت/ گذر
نمونه : در خلال این سالها = در گذر این سالها/ (در طول مدتی که این سالها در حال گذر بوده اند)/ در پشت این سالها(در مدت زمان ای سالها)
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

203 درحالیکه = در برابر / اما ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

204 آرام جوی/آرامجو ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

205 رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامش ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

206 چندگون ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

207 اموال به چم چیزهایی است به همراه خود و یا در جایی آنها را برای خودش دارد که برایش ارزش مادی و یا مینوی دارد که در گویش اربی به آنها اموالآن کس گفته م ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

208 برانگیزان
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

209 انطباق = همسازشی/ همسازش
منطبق = همساز
تطبیق = همسازی
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

210 محبوبیت = پسندش/ پُرپسند/ پرپسندی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

211 ناب گزینی/ سره گزینی
خلاصه کردن، همانا برگزیدن کوتاهترین و همزمان بهترین گفتار از یک نوشتار است؛ بنابراین واژه های ناب گزینی/ سره گزینی به دید من ...
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

212 بالفعل = فراهم/ آماده/بیدار/ نخفته
بالقوه = نهفته/ خفته
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

213 فراخواه ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

214 اشاره = پیکانه ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

215 اصطلاح = درواژه ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

216 منظم = پیرشته/پی رشته ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

217 فرآوند/ روایش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

218 دلاسود/ دل آسود ١٣٩٨/٠٥/١١
|

219 خویش خواسته ١٣٩٨/٠٥/١١
|

220 اتلس ١٣٩٨/٠٥/١١
|

221 گمانه زنیها/ گمانه زنیهای ١٣٩٨/٠٥/١١
|

222 پیایش/ از پی هم آمدن/ پی آی ش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

223 فراخوشی خواه/ فراخوشی جوی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

224 لذت همانا احساس گونه ای خوشی است که با خوشی های همیشگی اندکی یا بیشتر یا خیلی بیشتر در چندینگی(کمیت) و چگونگی (کیفیت)بالاتر جای دارد. بنابراین :
...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

225 فرنهش ١٣٩٨/٠٥/١١
|

226 روحیه به چم حالتهای روانی است. همانند غم و شادی، خستگی و سرحالی و ... است. پس روحیه به چگونگی حالتهای روانی گفته می شود. بنابراین:
روحیه : روانگو ...
١٣٩٨/٠٥/١١
|

227 همگی/ سراسر/ سرتاسر/ یکسر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

228 کم فزون/ پربایست ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

229 پُر فزون / کم بایست ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

230 چم "موردی" در فرازچه ی زیر :
�بررسیهای موردی�
موردی = تکپار/تکپاره/ناگاه/
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

231 کنش مند ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

232 صاحب نظر/ صاحب نظران = فرا نگر / فرا نگران ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

233 موثر = پرنمود/کارا ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

234 نظم/تنظیم/ منظم = پیارایی/ پی آرایی
ناظم = پی آرای/ پی آرا
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

235 فرا لیسانس ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

236 شگفت ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

237 افزون بر ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

238 افزون بر ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

239 زمینه ها ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

240 ترابری
نقل مکان = ترابری
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

241 محله به جایی یا تکه ای از شهر گفته می شود. همانا که شهر از چند و چندین محله پدید می آید. بنابراین :
محله = جایی از شهر / جایشهر/جاشهر
محله = ...
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

242 مرفه = پرآسود/ پر آسوده/ پر آسوده = پرآسود ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

243 مهندسی سازندگی ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

244 پوسته ای ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

245 تکویژه/ تک ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

246 چندینگی
کیفیت = چگونگی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

247 دگرگونه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

248 خیال = گمان
تخیل = گمانش
تخیلی = گمانشی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

249 کرانپذیر / کرانیده/ تنگیده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

250 ثابت = پایا/پایدار
متغیر = ناپایا/ناپایدار
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

251 زورافزونی/تاب افزونی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

252 زیستش ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

253 قانع/متقاعد/قانع کردن یا شدن/متقاعد کردن یا شدن = همپذیر/همپذیری/ همپذیرفتن/همپذیراندن
نمونه :
قانع شد = همپذیر شد
قانع کرد = همپذیر کرد
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

254 پسین تر ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

255 همچنین است:
واژه ی کران به چم حد که با ساختن بن واژه ی کرانیدن به چم محدود کردن، واژگان بسیار دیگری نیز بدست می آید؛ مانند:
محدود = کرانیده
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

256 ما می توانیم مانند زبان آذری/ترکی و انگلیسی از بسیاری از واژگان خود بن واژه بسازیم و نباید در اینگونه موارد سختگیری کورکورانه داشته باشیم. بنابراین د ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

257 ناف/ نافه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

258 کانون/مرکز ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

259 کژیدن = کژ گردانیدن = تحریف
نمونه : تحریف شده = کژین
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

260 توصیف همواره به معنی بازنمایی ویژگیهای نیکوی یک چیز است. مانند توصیف بهار که گفتن از ویژگیهای نیکوی بهار را بر می انگیزد. بنابراین توصیف می تواند به ... ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

261 افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری
تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گری
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

262 انتزاعی = ذهن پایه
عینی = دیدپایه
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

263 هست مندی/هستمندی ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

264 برانگیختگی ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

265 بدست آوردن/ دست پیدا کردن/ دست یافتن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

266 اگر نیاز بود/ ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

267 گژگزینی/نادرست/ ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

268 سالم = بهداشته/ به داشته شده/ تندرست رواندرست= بهداشته
نمونه: انسان سالم = انسان بهداشته
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

269 نقد = سنجش/ سنجه
نقد کردن = سنجیدن/سنجه کردن /همزمان خوب و بد چیزی را هویدا کردن
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

270 میاندار/میان دار ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

271 پای جست
در علوم "اصل موضوع" به نهاده هایی گفته می شود که مانند قانون های از پیش وضع شده پذیرفته شده اند و کسی برای پذیرفتن آنها و یا درستی آنها دل ...
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

272 ناگزیر ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

273 درونداشت ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

274 ایمن = امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش--رامند = رام مند = رام مند = رامند]
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

275 آنسان = آن سان = سان = حالت
نمونه:
شخص حالتی را برمی گزیند؛ که بهترین فرصت را برای پیش ‌بینی رویدادهای آینده فراهم می ‌آورد.‏
شخص آنسانی را ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

276 خمش
خم ش = خمش
نمونه :
توانایی خم شدن و از شکلی به شکلی دیگر در آمدن = خمش پذیری = انعطاف پذیری
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

277 هستی مند ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

278 فرآوند
دلیل = آوند
استدلال = فرآوند/توجیه
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

279 دانستنیها ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

280 خوش گمان/خوش گمانی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

281 پاسوش
احتیاط به معنی مراقب بودن با استفاده از هوش خویش برای رخ ندادن اتفاق بدو در واقع دوراندیشی
پاس: به معنی مراقبت و نگهداری است.
هوش : فه ...
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

282 امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش--رامند = رام مند = رام مند = رامند]
امنیت = رامندی
رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامش
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

283 نمود/نمودش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

284 زیست/زیستن/ زیستش ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

285 دید پای/ دیدپایه ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

286 انجامید/از ریشه ی انجامیدن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

287 خودارجمندی/خویش ارجمندی/خود را گرامی داشتن/ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

288 انجام/انجام دادن/بکار بستن/نگهداری/ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

289 کارگردان

مدیریت = کارگردانی
به فیلم ساز هم به سبب مدیریت در ساختن فیلم کارگردان گفته می شود.
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

290 پیشه وری
شاغل = پیشه ور
اشتغال = پیشه وری
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

291 پیشنمود/پیش نمود

ارائه کردن = پیش نمودن/پیشنمودن/ آشکار ساختن

پسنمود/پس نمودن = اختفا/مخفی کردن/نهان کردن/
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

292 تکویژه/تک ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

293 دستاورد ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

294 همگرایی/ هم گرایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

295 بر پایه ی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

296 پیسازی/پی سازی
پینمود/ پی نمود
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

297 کنش/ کنشگری ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

298 دیدور/دیدورانه/دیده ور/ دیده ورانه ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

299 دیدپایش ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

300 نخش پرداز ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|