برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سيدعلي موسوي

سيدعلي موسوي اهل روستاي مله شيخ مهندس سازمان فاواويكي ازخيري روستاي مله شيخ وباوجودهاي ثابت شده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اهل روستاي مله شيخ بيلواريكي ازبامعرفت حال حاضردرخدمخته باوجوداي واقعي ١٣٩٨/١١/٢٥
|