برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mohanna

سلام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درود ،مرحبا ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

2 بالا روی تپه بالای تپه ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

3 کند تر یواش تر ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

4 پر سرعت ترین ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 درود ١٣٩٩/٠٤/١٤
|