انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بو - بوییدن - بودادن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

2 دربرداشتن- درگیرکردن- شامل شدن- مستلزم بودن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

3 مزه - مزه دادن - چشیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

4 موفق شدن- از عهده برامدن - اداره کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

5 به نظر رسیدن - ظاهر شدن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

6 معمول-عادی-رایج-مشترک ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

7 چاق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

8 نازک- لاغر- رقیق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

9 در واقع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

10 فرش ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

11 اگر اسم باشد = شوک.
اگر فعل باشد = شوکه کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

12 گیج کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

13 ترساندن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

14 خداشناسی - عشق - معرفت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

15 سخن پیامبر - عشق - تازه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

16 غلبه کردن - شکست دادن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

17 اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور.
اگر فعل باشد = متعجب کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

18 سرگرم کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

19 نترس - شجاع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

20 ترس- ترسیدن - نگرانی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

21 1- نگه داشتن - حفظ کردن.
2- ادامه دادن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

22 سخت کوش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

23 کاغذ
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

24 اهن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

25 ورقه- برگه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

26 اگر فعل باشد = کاشتن
اگر اسم باشد = گیاه
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

27 وعده غذایی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

28 سیم
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

29 بلند شدن- به پا خاستن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

30 مسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

31 جلو ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

32 ارتش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

33 سر- راز- رمز ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

34 بی فایده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

35 مفید ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

36 بلند کردن- سرقت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

37 اغوش
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

38 نگه داشتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

39 برداشتن- بلند کردن-
یادگرفتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

40 در عوض ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

41 سروصدا
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

42 بستن- برهم نهادن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

43 فریاد زدن- باصدای بلند گفتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

44 عادت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

45 صداکردن- تلفن زدن- فریاد زدن- نامیدن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

46 شکست
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

47 معنی - منظور ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

48 معنی دادن- منظور داشتن- دربرداشتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

49 هیجان زده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

50 اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن.
اگر صفت باشد به معنی => تند- سریع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

51 خلاق- مبتکر
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

52 اختراع ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

53 مخترع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

54 اختراع کردن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 از خود پرسیدن ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

56 شگفت انگیز- عالی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

57 اسم =معما-سوال بدون پاسخ- جورچین
فعل= گیج کردن
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

58 به سرعت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

59 جفت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

60 عالی- مهم - بزرگ ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

61 رفتن به - رسیدن به ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

62 دوچرخه سواری کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

63 گرد هم اوردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

64 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

66 اسم = نیرو-زور
فعل= مجبور کردن
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

67 از خود بیرون دادن- ساطع کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

68 ساطع کردن-از خود بیرون دادن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

69 ورزش دو و میدانی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

70 به طور روشن - به وضوح ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

71 فصل ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

72 روی زمین ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

73 کف زمین-طبقه ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

74 به ارامی-در سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

75 سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

76 ساکت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

77 عملیات-عملکرد-عمل جراحی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

78 عمل کردن-عمل جراحی کردن- کار کردن- کار کردن با ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

79 دریاچه ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

80 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

81 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

82 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

83 درست- حق ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

84 فرد- انسان واحد-
فردی - انفرادی
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

85 قرار دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

86 جا - مکان
- در ( رتبه ای-جایی و...) قرار دادن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

87 دریافت - پذیرش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

88 دریافت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

89 توصیه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

90 توصیه کردن - نصیحت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

91 برنده ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

92 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

93 ویران کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

94 لمس- لمس کردن- تماس- دست زدن به ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

95 شفاهی- دهانی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

96 فورا- بلافاصله ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

97 اندازه گیری ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

98 اسم = معیار- مقیاس- اقدام
فعل= اندازه گیری کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

99 پهنا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

100 پهن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

101 درازا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

102 عمق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

103 عمیق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

104 گرما ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

105 پاکت نامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

106 تشویق کردن- دلگرم کردن- جرئت دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

107 ته-قسمت پایینی ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

108 ملت ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

109 جایزه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

110 جایزه-اعطا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

111 خوش شانس ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

112 شانس- بخت-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

113 بخت-شانس-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

114 گنجاندن- شامل شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

115 دنبال کردن-پیروی کردن- تعقیب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

116 شامل- شامل شدن- تشکیل شدن از
= be made up of
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

117 کنترل(کردن)- نظارت(کردن) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

118 اساسا - اصولا ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

119 مذهب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

120 مذهبی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

121 دشت - زمین مسطح ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

122 شرکت کردن در ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

123 جذاب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

124 جذابیت - جذب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

125 جذب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

126 مترادف ان =with = با ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

127 رقابت -هم چشمی - مسابقه ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

128 جشن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

129 جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

130 کشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

131 کشتی گیر ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

132 قهرمان ورزشی - ورزشکار ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

133 برگزار کردن- نگه داشتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

134 مسابقه دادن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

135 مفصل - با جزئیات ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

136 خلاصه - مختصر - کوتاه مدت ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

137 علاقه ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

138 اتفاق افتادن- برگزار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

139 یکنواخت - صاف - هموار ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

140 به یاد اوردن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

141 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

142 بیمار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

143 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

144 پایه - اساس ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

145 یک بیماری روحی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

146 روحی - ذهنی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

147 جسمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

148 1- منطقه- ناحیه- بخش
2- مساحت
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

149 ما بازی را باختیم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

150 تمام پولم را گم کردم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

151 از دست دادن - باختن - گم کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

152 ضرر - از دست دهی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

153 بی هوش - بی خبر - نااگاه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

154 اگاه - هوشیار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

155 احساسات - شور -عاطفه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

156 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

157 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

158 جالب ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|