انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 smell بو - بوییدن - بودادن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

2 involve دربرداشتن- درگیرکردن- شامل شدن- مستلزم بودن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

3 taste مزه - مزه دادن - چشیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

4 manage موفق شدن- از عهده برامدن - اداره کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

5 appear به نظر رسیدن - ظاهر شدن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

6 common معمول-عادی-رایج-مشترک ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

7 fat چاق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

8 thin نازک- لاغر- رقیق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

9 in fact در واقع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

10 carpet فرش ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

11 shock اگر اسم باشد = شوک.
اگر فعل باشد = شوکه کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

12 confuse گیج کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

13 frighten ترساندن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

14 عرفان خداشناسی - عشق - معرفت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

15 حدیث سخن پیامبر - عشق - تازه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

16 beat غلبه کردن - شکست دادن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

17 surprise اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور.
اگر فعل باشد = متعجب کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

18 amuse سرگرم کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

19 fearless نترس - شجاع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

20 fear ترس- ترسیدن - نگرانی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

21 keep 1- نگه داشتن - حفظ کردن.
2- ادامه دادن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

22 hardworking سخت کوش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

23 paper کاغذ
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

24 iron اهن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

25 sheet ورقه- برگه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

26 plant اگر فعل باشد = کاشتن
اگر اسم باشد = گیاه
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

27 meal وعده غذایی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

28 wire سیم
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

29 get up بلند شدن- به پا خاستن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

30 copper مسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

31 front جلو ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

32 army ارتش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

33 secret سر- راز- رمز ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

34 useless بی فایده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

35 useful مفید ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

36 lift بلند کردن- سرقت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

37 arms اغوش
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

38 held نگه داشتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

39 pick up برداشتن- بلند کردن-
یادگرفتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

40 instead در عوض ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

41 noise سروصدا
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

42 shut بستن- برهم نهادن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

43 shout فریاد زدن- باصدای بلند گفتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

44 habit عادت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

45 call صداکردن- تلفن زدن- فریاد زدن- نامیدن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

46 defeat شکست
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

47 meaning معنی - منظور ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

48 mean معنی دادن- منظور داشتن- دربرداشتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

49 excited هیجان زده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

50 fast اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن.
اگر صفت باشد به معنی => تند- سریع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

51 inventive خلاق- مبتکر
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

52 invention اختراع ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

53 inventor مخترع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

54 invent اختراع کردن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 wonder از خود پرسیدن ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

56 wonderful شگفت انگیز- عالی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

57 puzzle اسم =معما-سوال بدون پاسخ- جورچین
فعل= گیج کردن
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

58 quickly به سرعت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

59 pair جفت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

60 great عالی- مهم - بزرگ ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

61 get to رفتن به - رسیدن به ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

62 cycle دوچرخه سواری کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

63 bring together گرد هم اوردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

64 transportation حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 transport حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

66 force اسم = نیرو-زور
فعل= مجبور کردن
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

67 give off از خود بیرون دادن- ساطع کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

68 give out ساطع کردن-از خود بیرون دادن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

69 track and field ورزش دو و میدانی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

70 clearly به طور روشن - به وضوح ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

71 season فصل ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

72 on the floor روی زمین ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

73 floor کف زمین-طبقه ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

74 silently به ارامی-در سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

75 silence سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

76 silent ساکت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

77 operation عملیات-عملکرد-عمل جراحی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

78 operate عمل کردن-عمل جراحی کردن- کار کردن- کار کردن با ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

79 lake دریاچه ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

80 until now تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

81 up to now تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

82 so far تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

83 right درست- حق ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

84 individual فرد- انسان واحد-
فردی - انفرادی
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

85 put قرار دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

86 place جا - مکان
- در ( رتبه ای-جایی و...) قرار دادن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

87 reception دریافت - پذیرش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

88 receive دریافت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

89 advice توصیه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

90 advise توصیه کردن - نصیحت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

91 winner برنده ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

92 win برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

93 destroy ویران کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

94 touch لمس- لمس کردن- تماس- دست زدن به ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

95 oral شفاهی- دهانی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

96 immediately فورا- بلافاصله ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

97 measurement اندازه گیری ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

98 measure اسم = معیار- مقیاس- اقدام
فعل= اندازه گیری کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

99 width پهنا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

100 wide پهن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

101 length درازا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

102 depth عمق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

103 deep عمیق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

104 heat گرما ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

105 envelop پاکت نامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

106 encourage تشویق کردن- دلگرم کردن- جرئت دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

107 bottom ته-قسمت پایینی ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

108 nation ملت ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

109 prize جایزه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

110 award جایزه-اعطا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

111 fortunate خوش شانس ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

112 luck شانس- بخت-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

113 fortune بخت-شانس-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

114 include گنجاندن- شامل شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

115 follow دنبال کردن-پیروی کردن- تعقیب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

116 consist of شامل- شامل شدن- تشکیل شدن از
= be made up of
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

117 control کنترل(کردن)- نظارت(کردن) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

118 basically اساسا - اصولا ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

119 religion مذهب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

120 religious مذهبی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

121 plain دشت - زمین مسطح ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

122 take part شرکت کردن در ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

123 attractive جذاب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

124 attraction جذابیت - جذب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

125 attract جذب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

126 against مترادف ان =with = با ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

127 competition رقابت -هم چشمی - مسابقه ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

128 celebration جشن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

129 celebrate جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

130 wrestling کشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

131 wrestler کشتی گیر ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

132 athlete قهرمان ورزشی - ورزشکار ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

133 hold برگزار کردن- نگه داشتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

134 compete مسابقه دادن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

135 detailed مفصل - با جزئیات ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

136 brief خلاصه - مختصر - کوتاه مدت ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

137 interest علاقه ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

138 take place اتفاق افتادن- برگزار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

139 even یکنواخت - صاف - هموار ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

140 recall به یاد اوردن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

141 sickness بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

142 ill بیمار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

143 illness بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

144 basis پایه - اساس ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

145 a mental illness یک بیماری روحی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

146 mental روحی - ذهنی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

147 physical جسمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

148 area 1- منطقه- ناحیه- بخش
2- مساحت
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

149 we lost the game ما بازی را باختیم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

150 i lost all my money تمام پولم را گم کردم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

151 lose از دست دادن - باختن - گم کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

152 loss ضرر - از دست دهی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

153 unconscious بی هوش - بی خبر - نااگاه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

154 conscious اگاه - هوشیار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

155 emotion احساسات - شور -عاطفه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

156 emotional احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

157 emotional احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

158 interesting جالب ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|