برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حدیث ایران

دانشجوی سال 98 رشته ی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بو - بوییدن - بودادن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

2 دربرداشتن- درگیرکردن- شامل شدن- مستلزم بودن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

3 مزه - مزه دادن - چشیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

4 موفق شدن- از عهده برامدن - اداره کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

5 به نظر رسیدن - ظاهر شدن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

6 معمول-عادی-رایج-مشترک ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

7 چاق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

8 نازک- لاغر- رقیق ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

9 در واقع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

10 فرش ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

11 اگر اسم باشد = شوک.
اگر فعل باشد = شوکه کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

12 گیج کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

13 ترساندن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

14 خداشناسی - عشق - معرفت ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

15 سخن پیامبر - عشق - تازه ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

16 غلبه کردن - شکست دادن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

17 اگر اسم باشد = تعجب - کار تعجب اور.
اگر فعل باشد = متعجب کردن.
١٣٩٧/١٠/٢٧
|

18 سرگرم کردن ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

19 نترس - شجاع ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

20 ترس- ترسیدن - نگرانی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

21 1- نگه داشتن - حفظ کردن.
2- ادامه دادن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

22 سخت کوش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

23 کاغذ
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

24 اهن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

25 ورقه- برگه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

26 اگر فعل باشد = کاشتن
اگر اسم باشد = گیاه
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

27 وعده غذایی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

28 سیم
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

29 بلند شدن- به پا خاستن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

30 مسی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

31 جلو ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

32 ارتش ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

33 سر- راز- رمز ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

34 بی فایده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

35 مفید ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

36 بلند کردن- سرقت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

37 اغوش
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

38 نگه داشتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

39 برداشتن- بلند کردن-
یادگرفتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

40 در عوض ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

41 سروصدا
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

42 بستن- برهم نهادن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

43 فریاد زدن- باصدای بلند گفتن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

44 عادت ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

45 صداکردن- تلفن زدن- فریاد زدن- نامیدن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

46 شکست
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

47 معنی - منظور ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

48 معنی دادن- منظور داشتن- دربرداشتن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

49 هیجان زده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

50 اگر فعل باشد به معنی => روزه - روزه بودن - غذا نخوردن.
اگر صفت باشد به معنی => تند- سریع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

51 خلاق- مبتکر
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

52 اختراع ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

53 مخترع
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

54 اختراع کردن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

55 از خود پرسیدن ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

56 شگفت انگیز- عالی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

57 اسم =معما-سوال بدون پاسخ- جورچین
فعل= گیج کردن
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

58 به سرعت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

59 جفت ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

60 عالی- مهم - بزرگ ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

61 رفتن به - رسیدن به ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

62 دوچرخه سواری کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

63 گرد هم اوردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

64 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

65 حمل و نقل ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

66 اسم = نیرو-زور
فعل= مجبور کردن
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

67 از خود بیرون دادن- ساطع کردن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

68 ساطع کردن-از خود بیرون دادن ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

69 ورزش دو و میدانی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

70 به طور روشن - به وضوح ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

71 فصل ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

72 روی زمین ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

73 کف زمین-طبقه ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

74 به ارامی-در سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

75 سکوت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

76 ساکت ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

77 عملیات-عملکرد-عمل جراحی
١٣٩٧/١٠/٠٣
|

78 عمل کردن-عمل جراحی کردن- کار کردن- کار کردن با ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

79 دریاچه ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

80 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

81 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

82 تا به حال ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

83 درست- حق ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

84 فرد- انسان واحد-
فردی - انفرادی
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

85 قرار دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

86 جا - مکان
- در ( رتبه ای-جایی و...) قرار دادن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

87 دریافت - پذیرش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

88 دریافت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

89 توصیه ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

90 توصیه کردن - نصیحت کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

91 برنده ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

92 برنده شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

93 ویران کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

94 لمس- لمس کردن- تماس- دست زدن به ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

95 شفاهی- دهانی ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

96 فورا- بلافاصله ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

97 اندازه گیری ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

98 اسم = معیار- مقیاس- اقدام
فعل= اندازه گیری کردن
١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

99 پهنا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

100 پهن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

101 درازا ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

102 عمق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

103 عمیق ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

104 گرما ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

105 پاکت نامه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

106 تشویق کردن- دلگرم کردن- جرئت دادن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

107 ته-قسمت پایینی ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

108 ملت ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

109 جایزه ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

110 جایزه-اعطا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

111 خوش شانس ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

112 شانس- بخت-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

113 بخت-شانس-اقبال ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

114 گنجاندن- شامل شدن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

115 دنبال کردن-پیروی کردن- تعقیب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

116 شامل- شامل شدن- تشکیل شدن از
= be made up of
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

117 کنترل(کردن)- نظارت(کردن) ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

118 اساسا - اصولا ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

119 مذهب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

120 مذهبی ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

121 دشت - زمین مسطح ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

122 شرکت کردن در ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

123 جذاب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

124 جذابیت - جذب ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

125 جذب کردن ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

126 مترادف ان =with = با ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

127 رقابت -هم چشمی - مسابقه ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

128 جشن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

129 جشن گرفتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

130 کشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

131 کشتی گیر ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

132 قهرمان ورزشی - ورزشکار ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

133 برگزار کردن- نگه داشتن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

134 مسابقه دادن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

135 مفصل - با جزئیات ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

136 خلاصه - مختصر - کوتاه مدت ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

137 علاقه ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

138 اتفاق افتادن- برگزار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

139 یکنواخت - صاف - هموار ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

140 به یاد اوردن ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

141 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

142 بیمار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

143 بیماری ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

144 پایه - اساس ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

145 یک بیماری روحی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

146 روحی - ذهنی - روانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

147 جسمانی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

148 1- منطقه- ناحیه- بخش
2- مساحت
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

149 ما بازی را باختیم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

150 تمام پولم را گم کردم ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

151 از دست دادن - باختن - گم کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

152 ضرر - از دست دهی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

153 بی هوش - بی خبر - نااگاه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

154 اگاه - هوشیار ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

155 احساسات - شور -عاطفه ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

156 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

157 احساساتی - عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

158 جالب ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|