برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بیات

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تلقی ١٣٩٧/١٢/١١
|

2 ( کار و غیره )متوقف کردن، به تعویق انداختن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

3 مدیریت کردن ١٣٩٧/١١/٢٩
|

4 مدیریت ١٣٩٧/١١/٢٩
|

5 صحرایی، بیابانی ١٣٩٧/١١/١٥
|

6 قدم زدن/ راه رفتن ١٣٩٧/١١/٠١
|

7 عقب نشینی از ... ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

8 عقب نشینی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

9 عقب نشینی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

10 دوری کردن از ١٣٩٧/١٠/٢٣
|