برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ا.امين

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همان گونه كه ١٣٩٨/١٠/١٦
|

2 صورت پذيرفته ١٣٩٨/١٠/١٢
|

3 به ندرت ١٣٩٨/١٠/١١
|

4 منفعت طلب ١٣٩٨/١٠/١٠
|

5 قدیم الایام ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

6 تحویل داده شود ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

7 مورد عنایت
١٣٩٨/١٠/٠٢
|

8 بدان جهت که ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

9 به صورت ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

10 بیان کردن
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

11 صحیح است - درست است - رواست ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

12 وضع شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

13 بدين سان - به ماننده - بدين گونه ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

14 آلت تناسلي - فرج ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

15 قضات - دادگران
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

16 بلاتكليفي - سرگرداني - آوارگي ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

17 قرباني - مجني عليه - زيان ديده - آسيب ديده ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|