برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آراز فرشباف

آراز فرشباف A.F.A
زبان آموز ILI، سطح Pre Intermediate 2

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رزّاق، روزی دهنده ١٣٩٩/٠١/٢١
|

2 مرهم، چسب زخم، پماد ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

3 (n.):
کمک، امداد
١٣٩٨/١٢/٢٣
|

4 PRE2:
the part of food that one's body cannot digest but which helps the body to work well: Dried fruits are especially high in fiber.
١٣٩٨/١١/٠٥
|

5 speed, سرعت
At a snail's pace: با سرعت حلزون، بسیار آهسته
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

6 جست و خیز کردن ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

7 در برنامه نویسی کامپیوتر از مخفف کلمه temporary به شکل temp به عنوان کاراکتر موقت استفاده می شود. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

8 tool ابزار
equipment
١٣٩٨/١٠/٢١
|

9 sociable, outgoing
موجود اجتماعی
١٣٩٨/١٠/٢١
|

10 آویختن، آویزان کردن
معنای قطع کردن تماس تلفنی از این قضیه بیرون می آید که تلفن های قدیمی بر دیوار ها وصل بودند و هنگامی که می خواستند تماس تلفنی ...
١٣٩٨/١٠/٢١
|

11 در جدول زمانی فرودگاه دو بخش دیده می‌شود به نام های: departures و arrives.
بخش departures مربوط به پرواز های خروجی یا صعود ها و بلند شدن هواپیما ...
١٣٩٨/١٠/١٣
|

12 a piece of equipment for receiving television or radio signals: She bought a radio set.
(Pre Intermediate 1)
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

13 سر گیجگی، احساس سر گیجه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

14 خوبی، فایده، مزیت، سود ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

15 شبح، روح، جن
(در فیلم ها)
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

16 دلقک
مسخره
اسباب خنده دیگران
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

17 (verb.):
باور داشتن
اعتقاد داشتن
عقیده داشتن
(noun.):
باور، اعتقاد، عقیده، نظری که فرد به درستی آن اطمینان داشته باشد.
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

18 خشن ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

19 نهنگ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

20 نمایان شدن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

21 wash the dishes ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

22 گالری، کُلِکسیون ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

23 کار شیفتی ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

24 نوشیدنی های گاز دار ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

25 ،
ویرگول
١٣٩٧/١١/٠٥
|

26 هویج ١٣٩٧/١١/٠٥
|

27 لوبیا سبز ١٣٩٧/١١/٠٥
|

28 تنقّلات ١٣٩٧/١١/٠٥
|

29 sorry ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

30 phosphoric yellow ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

31 خوب به نظر می رسد. ١٣٩٧/١٠/١٣
|

32 مسیحیان ١٣٩٧/١٠/١٢
|

33 مطمئن باش ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

34 maybe ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

35 صدای بلند ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

36 تبریک، مبارک، مبارک باد ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

37 شیمی:
NaCl
سدیم کلرید
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

38 نمک طعام ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

39 fridge
یخچال (برقی)
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

40 tough
محکم، سخت
١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

41 غمناک ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

42 قدیمی، برای زمان قدیم ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

43 همشیره ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

44 after that ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

45 start ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

46 زمان بردن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

47 wake up late
دیر از خواب بلند شدن
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

48 (v.)
شیر دوشیدن
(n.)
شیر
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

49 محقق، کاشف ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

50 تعطیلات، روز های تعطیل ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

51 شیب، مسیر سراشیبی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

52 all
همه، تمام
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

53 نسبتا گرم، کمی گرم، رو به گرما ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

54 so
سپس
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

55 seem
به نظر آمدن
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

56 نگاه با دقت، خیره شدن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

57 جالب، شگفت انگیز ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

58 دقیقاً ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

59 کارمند ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

60 خویشاوند زن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

61 after ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

62 یک بار، یک دفعه، یک مرتبه ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

63 زبان ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

64 گویش ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

65 نصف، نیم،
یک دوم( 2 /1 )
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

66 بیدار شدن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

67 بر پا ایستادن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

68 گرفتن، به دست آوردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

69 about
تقریباً
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

70 around
تقریباً
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

71 باریک ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

72 (.noun) : عرض ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

73 Adj.) close)
/s/
:near نزدیک
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

74 پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که: از کوه ها و درختان و در بناهایی که می سازند خانه هایی برگزین. ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

75 دستیار فروشنده
کمک یار فروشنده
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

76 sales assistant ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

77 may
ممکن است
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

78 could
ممکن است
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

79 مرطوب، تر، خیس ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

80 sick
بیمار، مریض
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

81 perfect, great
عالی
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

82 ill
بیمار، مریض
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

83 عبور کردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

84 kind
مهربان(انه)
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

85 چادر زدن، اردو زدن
یا
کمپین، پویش
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

86 مسدود کردن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

87 خیابان
street
١٣٩٧/٠٧/١٤
|

88 برنامه ریزی ١٣٩٧/٠٧/١١
|

89 توانا بودن به ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

90 منگنه ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

91 نسبتاً ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

92 rather ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

93 جالب ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

94 شگفت انگیز ١٣٩٧/٠٦/١١
|

95 هیجان انگیز
موقعیتی که با هیجان همراه باشد.
١٣٩٧/٠٦/١١
|

96 عشق ورزیدن
دوست داشتن شدید
علاقه مندی شدید
١٣٩٧/٠٦/١١
|

97 سرسره ١٣٩٧/٠٦/١١
|

98 تاب ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

99 کاناپه، مبل (2 نفره و بیشتر) ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

100 مرکز خرید ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

101 آباژور
چراغ: light
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

102 کف زمین ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

103 راهنما ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

104 لباس پوشیدن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

105 ساختمان ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

106 ساختن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

107 منظره، نما ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

108 استخر ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

109 کوه ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

110 همه چیز ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

111 مقدار زیادی از ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

112 مقدار زیاد ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

113 گاراژ، پارکینگ (خانه)، محل پارک خودرو ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

114 هر ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

115 حمام
سرویس بهداشتی: WC
١٣٩٧/٠٦/١٠
|

116 آویزان شدن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

117 بعد از ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

118 تهیه کردن
به دست آوردن
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

119 روبرو ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

120 فرزند خویشاوندان ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 patient
• The dentist's waiting room was filled with patients.
• اتاق انتظار آن دندان‌پزشک پر از بیماران بود.
١٣٩٨/٠٢/١٠
|