برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس اسماعیلزاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تپ تپ دل، تپش دل (نه به معنای ضربان قلب)
تپش دل به گونه ای گویا آواز آنرا انسان می شنود چنانچه در هر هنگام هراسیدن یا شتابان دویدن
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

2 به شور آوردن، تحریک نمودن
عصاب خورد کردن
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

3 پرس و جو کننده؛ مامور تحقیق؛ تحقیق گیرنده؛ مامور تحقیقات ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

4 امانت ـ کتاب عاریه نمودن، کتاب به امانت گرفتن ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

5 تاب آوردن، دوام آوردن؛ مقاومت کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

6 1. تولید مصنوعی صدای انسان
2. صدای مصنوعی انسان
١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 تکمله ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

8 اصوات شناسی،علم اصوات ـ علم شناخت و مطالعه آواهای زبانی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

9 mimique (فرانسوی): تغییر حرکات چهره و صورت ـ با تغییر حرکات صورت مطلبی را بیان کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

10 prestige ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

11 کرامت؛ فضیلت؛ حرمت؛ شأن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

12 لوله یا چیزی که شباهت به نول (منقار) پرنده داشته باشد. نوله آفتابه، نوله کتری. سر نوله شکستن یعنی نوک لوله شکستن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

13 1. اقلیم هوشمند
2. اقلیم هوشمندی
١٣٩٩/٠٣/١٣
|

14 ویب جو، ویب یاب (در علوم کامپیوتر و اینترنت) ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

15 (در علوم کامپیوتر و اینترنت) ویب جو، ویب یاب ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

16 in case (conjunction) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

17 به این شکل
1. in such a way, in this way
2. as follows
3. like this
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

18 موافقت نامه
1. agreement
2. approval
3. assent
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

19 مقدوریت: توانانی، قدرت
capability
possibility
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

20 بناگه، به طور ناگهان
spontaneous reaction واکنش بناگه
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

21 به طور ناگهانی؛ ناگهان؛ ناسنجیده ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

22 1. پیش از آغاز؛ پیش از، قبل از
2. استقبال از آمدن کسی یا چیزی. مثال: به پیشوازی نوروز، به پیشوازی مسافر
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

23 آوازه انداز ـ آنکه به دروغ آوازه بیندازد ١٣٩٩/٠١/١٥
|

24 آوازه
آوازهء نادرست، آوازه ی به دروغ
١٣٩٩/٠١/١٥
|

25 آوازه اندازی، به دروغ آوازه اندازی ـ آوازه انداختن نادرست
١٣٩٩/٠١/١٥
|

26 مؤقتی، گذرا ؛عبوری؛ ترانزیت transit
transit refugee camp
خانهء مؤقتی

١٣٩٨/١٠/١٥
|

27 للو ـ لالایی. للو گفتن ـ لالایی خواندن
ناز پرور مهر گستر مادر من
سر من فدای خاک کف پایت
للو گفته به بالینم نشستی
چو نالیدم ز درد من نخف ...
١٣٩٨/١٠/٠١
|