برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس اردلان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آنالبز ریشه ای ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 عدم یکنواختی ها ١٣٩٨/١١/٢٤
|