برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همراه با... ١٣٩٩/٠١/١١
|

2 آبادسازی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

3 فستان واژه‌ای است که در زبان عربی به کار می‌رود؛ ولی ریشه آن پارسی بوده و به صورت پوستین کاربرد داشته است.
https://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/ف ...
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

4 کم‌توانی ذهنی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

5 جداکننده ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

6 مثل همیشه/ مانند همیشه ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

7 بیشترِ نزدیک به همه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

8 نزدیک به همه، بیشترِ نزدیک به همه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

9 نیازمندِ
نیازمند بر
پیش شرط آن
١٣٩٨/١١/٢٨
|

10 اینگونه ١٣٩٨/١١/٢٢
|

11 اوایل دوره صفوی: سال‌های آغازین دوره صفوی/ سال‌های نخست...
اوایل سال: ماه‌های آغازین سال/ماه‌های نخست...
اوایل ماه: روزهای آغازین ماه/روزهای نخ ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

12 گاهی واژه پس این عبارت، مصداقی بارز را معرفی می‌کند؛ در اینگونه موارد، واژه مانند جایگزین مناسبی نیست. بهتر است از واژه بویژه بهره برده شود. ١٣٩٨/١١/١٩
|

13 مانندِ... ١٣٩٨/١١/١٩
|

14 دهخدا گفته زمان، مشترک بین پارسی و عربی است، به باور برخی هم، در پارسی به آن دمان، بدون نقطه روی حرف نخست،‌گفته می‌شده. ١٣٩٨/١١/١٨
|

15 آغازین ١٣٩٨/١١/١٨
|

16 همه‌گیری ١٣٩٨/١١/١٦
|

17 در بیشتر موارد (اگر چه موارد عربی است) ١٣٩٨/١١/١٥
|

18 دِرنگی شبانه ١٣٩٨/١١/١٤
|

19 بزرگواران! مراسم و مراسمات عربی است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

20 از او سر زد. ١٣٩٨/١١/١٢
|

21 سر زدن ١٣٩٨/١١/١٢
|

22 سفارش ١٣٩٨/١١/١١
|

23 رفاه‌خواهی ١٣٩٨/١١/١١
|

24 برابر پارسی: بیان ١٣٩٨/١١/١١
|

25 برابر پارسی: پیش‌گفته ١٣٩٨/١١/١١
|

26 برابر پارسی: موردِ خشم. ١٣٩٨/١١/١١
|

27 باید (با تغییر در ساختار جمله) ١٣٩٨/١١/١٠
|

28 هوشیار بودن، برابر خوبی نیست. پرهیز کردن بهتر است. ١٣٩٨/١١/١٠
|

29 دنبال انداختن ١٣٩٨/١١/١٠
|

30 برابر پارسی:‌ یکی از... ١٣٩٨/١١/١٠
|

31 چنانچه
https://www.beparsi.com/#results
١٣٩٨/١١/١٠
|

32 برابرهای پارسی این واژه، کاربردی در زبان امروزی پارسی ندارد. بهتر است بگوییم وقت‌ها. (اگر چه وقت عربی است) ١٣٩٨/١١/١٠
|

33 نمونه‌ای برای برابر پارسی:
لازمه‌ی طلوع آفتاب، روشنیِ هوا است.
برابر پارسی: طلوع آفتاب، پیش‌نیازِ روشنی هوا است، یا پیش‌نیازِ روشنی هوا، طلوع آ ...
١٣٩٨/١١/١٠
|

34 اگر واژه آماج میان مردم شناخته شده بود، بهترین برابر پارسیِ اغراض شمرده می‌شد؛ ولی اکنون، فهم خواست‌ها برای مردم آسان‌تر است. مشکل خواست‌ها این است ک ... ١٣٩٨/١١/٠٩
|

35 برابر پارسی: خوی‌های ناشایست ١٣٩٨/١١/٠٢
|

36 عتبه‌بوسی، بوسیدن در و درگاه حرم‌ها هنگام ورود است. برخی از عالمان شیعه آن را یکی از آداب زیارت شمرده و برخی برای استحباب آن دلیلی نیافته‌اند. با این ... ١٣٩٨/١٠/٠٢
|