انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ابوالفضل عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جاگاه مکان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

2 فرازونشیب سختی و آسانی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 وزان رو به رو کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

4 در استا پا فشاری کردن

١٣٩٨/٠٢/١٢
|

5 روی گشاده بشاش ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

6 چه طور چهگونه
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 دل خوشی خوشنوی،خوشی کردن،خوش حالی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

8 پیموده است طی کرده است ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

9 فراگرفت شامل
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

10 واگزار کن بگو
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

11 اشاره کرد به آن علامت داد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

12 نیازمندان فقیر ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

13 ناتوان بی حال
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

14 غوطه غرق ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

15 طریق این گونه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

16 برآمد بالا آمد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

17 لطف کرم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

18 غایت پایان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

19 خامش خاموش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

20 کرم بخشندگی.بخشنده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

21 چاره ندانست راه حل نمی دانست ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

22 آزرده گشت غمگین شد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

23 ملاطفت نوازش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

24 در نهاد تأسیس کرد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

25 نیازموده امتحان نکرده بود ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

26 غلام کنیز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

27 افق کناره ی آسمان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

28 پر بار پرپشت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

29 تکیه
لم دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

30 حصار مرز بندی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

31 ضرر آسیب ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

32 استراحت آسودن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

33 مسافت درازراهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

34 پیمودن مسافت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

35 بذر تخم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 جست وجو کنجکاوی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 دوربر اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 سرنگون منقرض ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

39 بلافاصله آنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

40 مطمئن آسوده خاطر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

41 احتیاج نیاز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

42 نصیحت سفارش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

43 عاقبت آخر کار ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

44 تشکر قدردانی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

45 راز رمز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

46 کاجستان 😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀 ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

47 ملایم مهربان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

48 اتفاق حادثه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

49 تحمل صبر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

50 تازیانه شلاق باد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

51 رگبار بارانی خیلی خیلی شدید و خطرناک ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

52 خطوط خط ها ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

53 خیره کننده جالب
١٣٩٨/٠١/١٧
|

54 بنیان نهاد مئسسه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

55 شور انگیز پرهیجان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

56 پسندیده دلپزیر ١٣٩٨/٠١/١٧
|

57 ویژگی خصوصیت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

58 پرمهر پرمحبت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

59 فضا کیهان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

60 سرمایه کار ١٣٩٨/٠١/١٧
|

61 بازرگانی معامله ١٣٩٨/٠١/١٧
|

62 میهن نوعی بستنی و معنی اصلی او وطن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

63 دقت ریزبینی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

64 شرط پیمان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

65 حاضر مهیا ١٣٩٨/٠١/١٧
|

66 همواره دایماً ١٣٩٨/٠١/١٧
|

67 پاکیزه تری تمیز تری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

68 فقط تنها
١٣٩٨/٠١/١٧
|

69 خون سردی آرامش ١٣٩٨/٠١/١٧
|

70 فرا خواند دعوت کرد ١٣٩٨/٠١/١٧
|

71 شگفت زده حیران ١٣٩٨/٠١/١٧
|

72 نقطه ناهیه
١٣٩٨/٠١/١٧
|

73 تعجب شگفت زده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

74 تکه قطعه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

75 خوشحال خرسند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

76 مسئله چیستان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

77 پرس وجو سوال کردن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

78 پیشنهاد منظور
١٣٩٨/٠١/١٧
|

79 خلاصه اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

80 خلاصه اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

81 خواست اراده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

82 بر نیکویی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

83 نغمه خوان آواز خوان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

84 شکر سپاس ١٣٩٨/٠١/١٤
|

85 شاخساران جایی که پر از شاخه است ١٣٩٨/٠١/١٤
|

86 دهقان کشاورز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

87 گسیخت افشان شد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

88 بید بن ریشه ی بید ١٣٩٨/٠١/١٤
|

89 صبح گاهی هنگام صبح ١٣٩٨/٠١/١٤
|

90 حلقه انجمن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

91 هیس ساکت ١٣٩٨/٠١/١٤
|

92 توصیف ستودن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

93 اینگونه این طور ١٣٩٨/٠١/١٤
|

94 محکم استوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

95 پژمرده خشک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

96 علف سبزه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

97 سبزه گیاه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

98 نگاشته کشیدن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

99 طرف روبرو ١٣٩٨/٠١/١٤
|

100 یعنی چم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

101 گوارایی روان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

102 موضوع مطلب ١٣٩٨/٠١/١٤
|

103 پرورش تادیب . تعلیم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

104 تأمل مکث ١٣٩٨/٠١/١٤
|

105 مطالعه خوانش ١٣٩٨/٠١/١٤
|

106 خار شوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

107 عمیق گود ١٣٩٨/٠١/١٤
|

108 دره تنگ.دوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

109 عود نوعی چوب خوش بو ١٣٩٧/١٢/١٩
|

110 فواره ی لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد ١٣٩٧/١٢/١٩
|

111 محبت مهر بانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

112 فضای مکان باز ١٣٩٧/١٢/١٩
|

113 پیشواز استقبال ١٣٩٧/١٢/١٩
|

114 صاحب الزمان لقب امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی ابن حسن (ع) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

115 هیجان شور


به تو چه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

116 تمیز پاکیزه١٣٩٧/١٢/١٩
|

117 سرگرم مشغول ١٣٩٧/١٢/١٩
|

118 خیره نگاه طولانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

119 نظر تفکر ١٣٩٧/١٢/١٩
|

120 مخصوصا بخصوص ١٣٩٧/١٢/١٩
|

121 رهگذران عابران ١٣٩٧/١٢/١٩
|

122 صحت تندرستی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

123 سپری شد طی شد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

124 بگشایید بازکنید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

125 فربه گوشتالو ١٣٩٧/١٢/١٠
|

126 خفت خوابید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

127 سرانجام بالاخره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

128 معالجت چاره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

129 هریسه ترس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

130 بهشت برین جنت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

131 بانگ فریاد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

132 گران ارزشمند
قیمتی
١٣٩٧/١٢/١٠
|

133 جامه لباس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

134 آویخته ریخته ١٣٩٧/١٢/١٠
|

135 زورمند نیرومند ١٣٩٧/١٢/١٠
|

136 آزار اذیت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

137 بازآمدن بازگشت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

138 میل قصد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

139 شتافت دوید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

140 درند عجله ١٣٩٧/١٢/١٠
|

141 بی مهری بی صداقی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

142 خشم عصبانیت ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

143 مهان ماه
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

144 پری موجودی افسانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

145 دیو موجودی خیالی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

146 شرمسار شرمنده ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

147 سراپایش از سر تا پا ١٣٩٧/١٢/٠٧
|