برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مکان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

2 سختی و آسانی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 رو به رو کردن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

4 پا فشاری کردن

١٣٩٨/٠٢/١٢
|

5 بشاش ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

6 چهگونه
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

7 خوشنوی،خوشی کردن،خوش حالی ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

8 طی کرده است ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

9 شامل
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

10 بگو
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

11 به آن علامت داد ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

12 فقیر ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

13 بی حال
١٣٩٨/٠٢/١٢
|

14 غرق ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

15 این گونه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

16 بالا آمد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

17 کرم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

18 پایان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

19 خاموش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

20 بخشندگی.بخشنده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

21 راه حل نمی دانست ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

22 غمگین شد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

23 نوازش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

24 تأسیس کرد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

25 امتحان نکرده بود ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

26 کنیز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

27 کناره ی آسمان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

28 پرپشت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

29
لم دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

30 مرز بندی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

31 آسیب ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

32 آسودن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

33 درازراهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

34 مسافت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

35 تخم ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

36 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

37 اطراف ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

38 منقرض ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

39 آنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

40 آسوده خاطر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

41 نیاز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

42 سفارش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

43 آخر کار ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

44 قدردانی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

45 رمز ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

46 😁جایی که کاج های زیادی کنار هم روییده است😀 ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

47 مهربان ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

48 حادثه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

49 صبر ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

50 شلاق باد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

51 بارانی خیلی خیلی شدید و خطرناک ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

52 خط ها ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

53 جالب
١٣٩٨/٠١/١٧
|

54 مئسسه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

55 پرهیجان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

56 دلپزیر ١٣٩٨/٠١/١٧
|

57 خصوصیت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

58 پرمحبت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

59 کیهان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

60 کار ١٣٩٨/٠١/١٧
|

61 معامله ١٣٩٨/٠١/١٧
|

62 نوعی بستنی و معنی اصلی او وطن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

63 ریزبینی ١٣٩٨/٠١/١٧
|

64 پیمان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

65 مهیا ١٣٩٨/٠١/١٧
|

66 دایماً ١٣٩٨/٠١/١٧
|

67 تمیز تری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

68 تنها
١٣٩٨/٠١/١٧
|

69 آرامش ١٣٩٨/٠١/١٧
|

70 دعوت کرد ١٣٩٨/٠١/١٧
|

71 حیران ١٣٩٨/٠١/١٧
|

72 ناهیه
١٣٩٨/٠١/١٧
|

73 شگفت زده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

74 قطعه ١٣٩٨/٠١/١٧
|

75 خرسند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

76 چیستان ١٣٩٨/٠١/١٧
|

77 سوال کردن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

78 منظور
١٣٩٨/٠١/١٧
|

79 اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

80 اجمال ١٣٩٨/٠١/١٧
|

81 اراده ١٣٩٨/٠١/١٧
|

82 نیکویی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

83 آواز خوان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

84 سپاس ١٣٩٨/٠١/١٤
|

85 جایی که پر از شاخه است ١٣٩٨/٠١/١٤
|

86 کشاورز ١٣٩٨/٠١/١٤
|

87 افشان شد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

88 ریشه ی بید ١٣٩٨/٠١/١٤
|

89 هنگام صبح ١٣٩٨/٠١/١٤
|

90 انجمن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

91 ساکت ١٣٩٨/٠١/١٤
|

92 ستودن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

93 این طور ١٣٩٨/٠١/١٤
|

94 استوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

95 خشک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

96 سبزه
١٣٩٨/٠١/١٤
|

97 گیاه ١٣٩٨/٠١/١٤
|

98 کشیدن ١٣٩٨/٠١/١٤
|

99 روبرو ١٣٩٨/٠١/١٤
|

100 چم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

101 روان ١٣٩٨/٠١/١٤
|

102 مطلب ١٣٩٨/٠١/١٤
|

103 تادیب . تعلیم ١٣٩٨/٠١/١٤
|

104 مکث ١٣٩٨/٠١/١٤
|

105 خوانش ١٣٩٨/٠١/١٤
|

106 شوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

107 گود ١٣٩٨/٠١/١٤
|

108 تنگ.دوار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

109 نوعی چوب خوش بو ١٣٩٧/١٢/١٩
|

110 لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد ١٣٩٧/١٢/١٩
|

111 مهر بانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

112 مکان باز ١٣٩٧/١٢/١٩
|

113 استقبال ١٣٩٧/١٢/١٩
|

114 لقب امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی ابن حسن (ع) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

115 شور


به تو چه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

116 پاکیزه١٣٩٧/١٢/١٩
|

117 مشغول ١٣٩٧/١٢/١٩
|

118 نگاه طولانی ١٣٩٧/١٢/١٩
|

119 تفکر ١٣٩٧/١٢/١٩
|

120 بخصوص ١٣٩٧/١٢/١٩
|

121 عابران ١٣٩٧/١٢/١٩
|

122 تندرستی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

123 طی شد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

124 بازکنید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

125 گوشتالو ١٣٩٧/١٢/١٠
|

126 خوابید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

127 بالاخره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

128 چاره ١٣٩٧/١٢/١٠
|

129 ترس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

130 جنت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

131 فریاد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

132 ارزشمند
قیمتی
١٣٩٧/١٢/١٠
|

133 لباس ١٣٩٧/١٢/١٠
|

134 ریخته ١٣٩٧/١٢/١٠
|

135 نیرومند ١٣٩٧/١٢/١٠
|

136 اذیت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

137 بازگشت ١٣٩٧/١٢/١٠
|

138 قصد ١٣٩٧/١٢/١٠
|

139 دوید ١٣٩٧/١٢/١٠
|

140 عجله ١٣٩٧/١٢/١٠
|

141 بی صداقی ١٣٩٧/١٢/١٠
|

142 عصبانیت ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

143 ماه
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

144 موجودی افسانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

145 موجودی خیالی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

146 شرمنده ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

147 از سر تا پا ١٣٩٧/١٢/٠٧
|