برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لشنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عشق .......افرادی زیر بار نرو و بسیار دلسوز ١٣٩٨/٠١/١٢
|