برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عهدیه قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در زبان عامیانه به معنای (خیلی زیاد) مثلا در فیلم فارست گامپ:
There is an awful lot you could tell about a person by their shoes.
١٣٩٩/٠٤/١٠
|