برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمدرضا داداش زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مت آمفتاین (Methamphetamine) : شیشه
Crystal : شیشه
١٣٩٩/٠١/٢٢
|