برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

89-Aida

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موافق بودن
couldn't agree less موافق نبودن
١٣٩٧/١١/٠٦
|

2 وضعیت مالی بهتر ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

3 respect somebody
احترام گذاشتن
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

4 بی جهت حساس بودن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

5 با اعتماد به نفس - از خود مطمئن بودن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

6 بی از حد غذا دادن به کسی
past=overfed
١٣٩٧/١٠/١٩
|

7 به خود حال دادن.... حتی باخریدن کادو برای خود
give myself a treat
١٣٩٧/١٠/١٩
|

8 ناگهانی مردن و یهویی رفتن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

9 یهویی باز شدن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

10 تلاش برای کمک کردن به دیگران ١٣٩٧/١٠/١٢
|

11 مسکن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

12 پیشرفت و پیشروی کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|