برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ayda Aria

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همین الانشم / دیگه ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

2 دور شدن / دور کردن ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

3 خر خودتی
slang
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

4 جات خیلی خالیه
(slang / informal)
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

5 situation
place
feeling that one gets from a person
(slang)
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

6 رفیق/دوست یک شخص بودن ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

7 رو آوردن به چیزی
turn to sth
(slang)
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

8 town's most important street
(slang)
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

9 someone don't know what they do ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

10 خدا کنه / موافقم
(slang)
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

11 هر طور می خوای برداشت کن
(informal/slang)
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

12 از شخصی عصبانی و خشمگین بودن.
be angry with sb
(slang/informal)
١٣٩٩/٠٥/٠١
|

13 مبارک باشه ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

14 a big or exciting party
(slang/informal)
١٣٩٩/٠٥/٠١
|

15 فریبکارانه ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

16 صداشو در نیار
(slang)
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

17 خوابیدن

از داستانی میاد که کارگر های قدیمی آمریکا ، مقدار زیادی کاه (hay) رو جمع میکردند و روی هم می‌ریختند ...بعد با چند ضربه (hit) ارتفاع کا ...
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

18 کتک کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

19 night
(slang)
در مکالمه به تنهایی معنی شب خوش میدهد
i need to hit the hay . night
نیاز دارم ( باید ) بخوابم ...شب بخیر ( شب خوش )
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

20 میتونم درست رو از غلط تشخیص بدم
(informal / slang )
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

21 دورو
اصطلاحی به معنی اینکه یک شخص جلوی شما یه جوره ولی پشت سرتون یه جور دیگه
کسی که روراست نیست
he is a two_faced guy
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

22 فهماندن
(slang)
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

23 به نظر من ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

24 مطمئن باش دوست من
( عبارتی هست که خود آمریکایی ها استفاده میکنند)
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

25 سبک من اینه
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

26 street credibility
اعتبار خیابانی
محبوبیت / ارج در کوچه و محل
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

27 دست از سرم بردار
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

28 چرا انقدر افسرده ای / ناراحتی / غمگینی / ‌‌‌‌‌‌‌‌پَکری ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

29 چه مشکلی برات پیش آمده؟!
چه بلایی سرت آمده؟!
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

30 بخواب ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

31 ( slang )
boring
old-fashioned
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

32 از مد افتاده
قدیمی
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

33 دست برداشتن

dismiss from a job : دست برداشتن از کاری
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

34 very modern but in an unusual way
(slang)
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

35 آدم کشی
قتل
(slang)
١٣٩٩/٠٤/١١
|

36 دور کردن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

37 خبرگزاری ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

38 identify your classmate
همکلاسی خود را بشناسید/معرفی کنید
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|