برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Aida_Mohamadzadeh

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Reliable means:someone or something that is reliable can be trusted or depended on=قابل اطمینان معتبر ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|