برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ستایش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در کتاب کانون زبان میشه a larg monkey
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

2 در کتاب کانون زبان میشه
a kind of very larg deer
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

3 در کتاب کانون زبان میشه not worried or angry
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

4 در کتاب کانون زبان میشه a conductor is a person who stand in front of an orchestra and direct musicians ١٣٩٨/٠٧/١١
|

5 در کتاب کانون زبان میشه one of the levels in the school is called a grade ١٣٩٨/٠٧/١١
|

6 در کتاب کانون زبان میشه elementary means at the beginning levels ١٣٩٨/٠٧/١١
|

7 در کتاب کانون زبان reach 2 میشه a larg group of people singing together
١٣٩٨/٠٧/١١
|

8 در کتاب کانون زبان ایران میشه a musical instrument like a flute ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

9 در کتاب کانون زبان میشه a pair of round metal plates that make a loud ringing sound ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

10 در کتاب کانون زبان ایران میشه a performance of music ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

11 در کتاب کانون زبان میشه hold up move up ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

12 در کانون زبان میشه a machine that warns you of some thing ١٣٩٨/٠٦/١١
|

13 در کتاب کانون زبان ایران میشه bright ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

14 یعنی نام چنگی که در روز قیامت نواخته می شود ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

15 یعنی ستودنی حمد سپاس خداوند
١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 xylophone
• I play the xylophone, fun, fun.
• من سنتور میزنم این خیلی سرگرم کننده است خیلی سرگرم کننده
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|