برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی 🇮🇷

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گیاه(طبی) شناسی ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 به طور ترسناک
به طور مرعوب کننده
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

3 contend for: رقابت کردن برای

contend with/against : مبارزه کردن با، منازعه کردن با

contend: ادعا کردن (=assert)


(منبع: دیکشن ...
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

4 برانداز کردن(کسی) (size up (sbd
برآورد کردن(چیزی) (size up (sth
واجد شرایط(چیزی) شدن یا بودن، برابر شدن یا بودن با (چیزی) (size up to(sth
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

5 مستعد برای، تمایل به، داشتن زمینه ی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

6 موضوع را پیش کشیدن، مسئله را بالا آوردن
pose the question
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

7 تصور کردن یک اندیشه، در نظر داشتن یک ایده ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

8 در دسترس/قابل عرضه، در معرض/ دورانداختنی، یکبار مصرف ١٣٩٩/٠٣/١٣
|