برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بهجو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عادت دارند= رسم دارند ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

2 طنز بجز معناهایی که در بالا گفته شد و در فرهنگ های گوناگون آمده است در برخی جملات معنای مسخره کردن و واقعیت را به گونه ای دیگر بیان کردن ندارد و تنها ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

3 در معرض خطر = در دسترس آسیب یا گزند ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

4 یکی از معناها در جای خودش. در دسترس است
مانند. در معرض خطر = در دسترس پیش آمد بد
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

5 در هر جایی چمی یا معنایی دیگر دارد و می شود این واژه ها را در هرجا که نیاز است بکار برد:
باور ، باز ایستادن. بازداشتن. باز ایستنده. دست بردار ، و ...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

6 تن ١٣٩٨/١٠/١١
|

7 شوربختانه در زبان فارسی بسیاری از واژه ها دارای معناهای گوناگونی هستند ، برخی مانند شیر که از دید معنایی بهم نزدیک نیستند ولی بسیاری دیگر از دید مع ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

8 عاطفی به معنای وابستگی احساسی است که اگر در جمله ها از این دو واژه در کنار هم به جای آن بهره ببریم ، معنا را نمی رساند و از شوی دیگر واژه احساس خود ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

9 در پایان نفهمیدیم شام. واژه پارسی است یا عربی. یا هر دو زبان آن را دارند با معناهای گوناگون؟
خواهش دارم یک نفر پاسخ دهد
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 برگزیدن ،
مانند مکان خاصی بخود اختصاص نمیداد= جای ویژه ای را برای خود بر نمی گزید.
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

11 ناهمسو ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

12 در جمع فامیل =برای این واژه جمع هیچ معنی ای داده نشده به پارسی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

13 خطر= تلف ، هلاکت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

14 اصلاح کردن= درست کردن ، بهبود بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

15 واژه قبول و متصاد آن
قبول = معناهایی که گفته شده خوب اند و پسند را هم باید افزود
متصاد آن. غیر قابل قبول = ناپسند = نپذیرفتنی

پیشنهادم ا ...
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

16 معده = دستگاه گوارش ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

17 زرق= پرتو نوری فریبکارانه
زرق = دروغ ، فریب، دورنگی ، نشان دادن چیزی به بیش از اندازه خودش
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

18 بغل = و دیگر واژه های پارسی
واژه نامه آبادیس این کمبود و کیری را دارد که روراست بیان نمی کند کدام واژه پارسی است و کدام یک عربی. بدین سو برای کس ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

19 در این زمان ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

20 تصمیم در جاهایی به معنای داوری است مانند
برای کارهایی که کرد تصمیم گرفتند او را به خانه راه ندهند
که این معنی تصمیم نیز نیاز به یک واژه دارد ...
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

21 در نوشته پیشین در برگردان واژه، مواظب اثر گفتارت بر دیگران باش ، بدنبال واژه ای برای اثر بودم در این جمله. که با پذیرش پیشنهاد اقای غفور در بالا" ... ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

22 در دنباله درخواست پیشین به واژه ای برخوردم که شاید بتوان از آن کمک گرفت
در این گونه جاها باید به جای برگردان یک واژه عربی به یک واژه پارسی از چند ...
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

23 مواظب اثر صحبتت بر دیگران باش
از این نگرش، معنی مراقبت کردن یا نگران بودن می دهد که هتا اگر نگران را بکار بگیریم معنی درستی را به خواننده نمی رسان ...
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

24 تغییر= گردش
در تغییر است = در گردش است
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

25 ارتباط=تماس
ارتباط جنسی یا مردمی= تماس جنسی یا مردمی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

26 مهارت=ورزندگی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

27 فائق= چیره
فائق آمدن= چیره شدن
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

28 طبیعی=بنیادی ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

29 وکیل= نماینده
وکیل = جانشین کارشناس
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

30 معمولا= همواره
معمولا= بیشتر زمان ها
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

31 هوای خوش
هوای سرخوشی
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

32 نظم معناهای زیادی دارد یکی از آنها بمعنای یکپارچگی است مانند:
نظم را رعایت کن= یکپارچگی را بهم نریز
نظم زندگی= یکپارچگی در زندگی
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

33 او را به عنوان یک انسان باید شناخت= او را در اندازه یک انسان باید شناخت
کسی به این معنای عنوان راه نیافته است
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

34 بلدی که در فارسی کاربرد دارد و در بین بچه ها و کمتر درس خوانده ها بکار می رود تنها بمعنی دانستن است و یاد گرفتن . مانند
این رو بلدی. = میدانی با ...
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

35 نقل=روانه
نقل دادن= روانه کردن
١٣٩٨/٠٧/١١
|

36 گشت و گذار # رهسپار # رهسپارشدن# در نوردیدی ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|