برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی نیک سرشت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همترازی ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

2 شبکه ی شطرنجی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

3 پیشنهادها(عرضه کالا(محصول یا خدمت)) ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

4
off message
Deviating from a planned set of remarks or positions: The aides worried that the candidate would make a gaffe if he went off messa ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

5 off message
Deviating from a planned set of remarks or positions: The aides worried that the candidate would make a gaffe if he went off message.< ...
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

6 فروش جانبی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

7 پر فروشی- بیش فروشی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

8 میانه- معمولی- ملس ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

9 تفکر تحلیلی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

10 تحریک کردن- هدایت کردن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

11 معماری سازی مجدد ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

12 کامپیوتر های مرکزی با قدرت پردازش خیلی بالا برای استفاده عموم ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

13 اساس و بنیان- بخش اصلی- هسته- مرکز- شاکله ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

14 بازاریابی بافتار محور- بازاریابی زمینه ای- بازاریابی بستر محور- بازاریابی شرایط محور ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

15 Context marketing is the ability to deliver the right content or experience to the right person, in the right place, and at the right time based on t ... ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

16 خواسته شده- فکر شده- جستجو شده ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

17 ارزش‌گذاری‌شده ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

18 از رده خارج شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

19 محتاط ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

20 A finsta is a secondary, usually private, Instagram account where users are more lax in deciding what they post. It's a private space that might be m ... ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

21 اساسی- بنیادین- ژرف ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

22 تایید شده- دارای صلاحیت ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

23 صاحب منصبان- حق رای داران- بزرگان- مدیران ارشد ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

24 اختلال- تلاطم- جوش و خروش- جزر و مد ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

25 مردم نهاد کردن(سازی) ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

26 خریدار بالقوه ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

27 کاربر احتمالی(بالقوه) ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

28 قابل دورزدن یا نادیده گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

29 خصوصیت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

30 اساسی- بنیادین- از بن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

31 تعدیل و تنظیم نمودن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

32 پیکربندی ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

33 In computer science, a rough set, first described by Polish computer scientist Zdzisław I. Pawlak, is a formal approximation of a crisp set in terms ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

34 مجموعه های تقریبی ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

35 توزیع شده- گسترده شده ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

36 دوره ای و محدود ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

37 فراز و فرود ها ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

38 مطالعه آزاد- بخش اضافی- مطالعه بیشتر ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

39 Cryptoeconomics refers to the combinations of cryptography, computer networks and game theory which provide a secured and decentralized systems exhib ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

40 مهر خورده توسط زمان- نشانه گذاری شده توسط زمان ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

41 اقتصاد کانونی- اقتصاد محوری- اقتصاد قطبی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

42 هوش عاطفی- هوش احساسی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

43 مایکل-میکائیل ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

44 فضا(مانند فضای ابری مایکروسافت) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

45 دموکراسی سازی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|