برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد علی یزدانی فر

محمد علی یزدانی فر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوره ی روزانه-زمان روتین ١٣٩٨/١٠/١٩
|

2 جعبه کاهش دهنده سطح مقطع کابل ،ولتاژ و ... در برق صنعتی ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

3 W.C
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

4 Settling Pond= ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

5 زیر مجموعه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

6 شیر کنترلی از نوع هیدرولیک ، که به یک مدار کنترلی الکترونیکی مجهز شده است. ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

7 حوضچه آرامش-حوضچه ته نشینی-حوضچه ته نشینی لجن در صنعت فولاد سازی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

8 بازتاب ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|