برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بیگلری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاهش قطع درختان ،باعث نگه داشته شدن الودگیهای هوا برد میشود ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

2 فرو نشاندن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 accommodation
• The building plans include much needed new office accommodation.
• برنامه های ساختمانی شامل ساختمانهای اداری جدید مورد نیاز زیادی است
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

2 current
• This must be his old phone number; do you know his current one?
• این باید شماره قدیمی او باشد ایا شما شماره فعلیشو میدونید؟
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

3 motel
• There's a motel a mile or so down the road .
• یک مایل یا بیشتر یک متل وجود دارد
١٣٩٨/٠٥/٢٧
|