برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی علی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تجاری شدن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

2 حق امتیاز ١٣٩٧/١٠/٢٣
|