برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا خدابنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افزودن، اضافه کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

2 از ابتدا، از اول
= from the word go
= from the get go
= frome the very beginning
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

3 از ابتدا، از اول
= from the go
= from the get go
= from the very beginning
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

4 برای دستیابی(رسیدن) به هدفی(جایی) خاص تلاش کردن ١٣٩٨/١١/٢١
|

5 یک چیز دیگر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

6 با خبر بودن از، آگاه بودن از، اطلاع داشتن از، نظارت داشتن بر، آمار داشتن از ١٣٩٧/١٢/١٢
|

7 پیش روی کردن ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

8 (با from) رها شدن از ١٣٩٧/١٠/١٩
|

9 بیشتر تلاش کردن، هیجان انگیز تر کردن، جذاب تر کردن، سخت تر کردن، افزایش دادن، بالا بردن ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

10 در مکان(جای) درست، در جایگاه مناسب ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

11 به این صورت، به این شکل ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

12 به این صورت، به این شکل ١٣٩٧/١٠/٠١
|

13 (به سختی) پیدا کردن ١٣٩٧/١٠/٠١
|

14 یک‌مرتبه، یکجا، یکدفعه، یکهو ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

15 در این مدت، در بین راه ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

16 alert your attention
توجه شما را جلب میکند
١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

17 پروژه محور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

18 به زودی ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

19 همچنین، همینطور ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

20 دستکاری ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

21 در خلقت، در جهان ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

22 تغییر دادن ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

23 هیجان بخشیدن،هیجان انگیز کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

24 مدت کوتاهی، زمان اندکی ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

25 مدت کوتاهی، زمان اندکی ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

26 کم کم، ذره ذره، آهسته و با دقت ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

27 کم کم، ذره ذره، آهسته و با دقت ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

28 راه انداختن، راه اندازی کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

29 مختار بودن،اختیار داشتن، راحت بودن ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

30 نتیجه بخش بودن ١٣٩٧/٠٣/١٢
|

31 در هر لحظه ١٣٩٧/٠٣/١٢
|

32 سپری شدن (زمان) ١٣٩٧/٠٣/٠٨
|

33 جمع بندی (مطالب) ١٣٩٧/٠٢/١١
|

34 بررسی کردن، بحث کردن ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

35 [کامپیوتر] ثابت نمادین ١٣٩٧/٠١/٢١
|

36 چکیده (پایانی هر فصل ازکتاب) ١٣٩٦/١٢/٢٣
|

37 از آن پس ١٣٩٦/٠٩/١٣
|

38 در حال حاضر ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

39 متضاد: keep track of ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

40 دنبال کردن، پیگیری کردن ١٣٩٦/٠٩/٠٨
|

41 [کامپیوتر] اندیس بندی،اندیس گذاری ١٣٩٦/٠٩/٠١
|

42 محیط کاری (کامپیوتر) ١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

43 شروع کردن ١٣٩٦/٠٧/٠١
|

44 مشکل پیش بینی نشده ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

45 سوالات متداول ١٣٩٦/٠٦/٣١
|