برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از کسی خوشت میاد که نمی تونی بهش بگی و نمی دونه ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

2 خیلی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

3 خواستن نیت کردن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

4 سو استفاده در هر چیزی اعمم از مواد مخدر و عوامل جنسی و قانون و در کل همه چی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

5 لهستان ١٣٩٨/٠٤/١١
|

6 جذاب ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

7 خبر ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

8 له شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

9 ارتباط داشتن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

10 وقت گذراندن ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|