برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اکبربلوچ

علی اکبربلوچ علی اکبربلوچ سردبیرروزنامه شادکام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به باغات و زمین های کشاورزی روستای گرداک گواش میگویند ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

2 روستایی درمنطقه کاجو درشهرستان قصرقند ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

3 روستایی درشهرستان قصرقند یا دومین روستای منطقه کاجو ١٣٩٩/٠٣/١٢
|