برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیشاهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 استاندارد شده ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

2 مقاله ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

3 اقتصادی بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

4 یه ظرف پفیلا
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

5 اعصاب خوردی راجب چیزی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

6 خیلی زیاد ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

7 کلمه ای غیر مودبانه که برای نژادهای آسیایی به کار می رود. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

8 خبر خوشی ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

9 با آروزی بهترین ها ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

10 آشنا شدن با... ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

11 i'll leave it to your discretion
اختیارش با خودت
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

12 برایت فرستادم
i just shipped you something
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

13 فرستادن ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

14 anything at all ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

15 استفاده از دست برای کندن چیزی، کندن و بریدن ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

16 چرت زدن ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 considerably
• His new film is considerably longer than his earlier ones.
• فیلم جدیدش به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر از فیلم های قبلی اش است.
١٣٩٨/٠١/٢٤
|