برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

samir_8203

samir_8203 World is my kingdom and NO ONE can make chaos in my kingdom until I have my chaos control

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مربوط به...
به...مربوط است
كه معمولا در دومي اسم شخص مياد
١٣٩٨/١١/١٩
|

2 آرام كردن و دلداري دادن به كسي ١٣٩٨/١١/١٩
|

3 هيچ وقت
اصلا و ابدا
به صد سال
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

4 ولش كن! ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

5 چه بد! ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

6 گاهي در محاوره به صورت همش منعي ميشه
I almost forgot
همش فراموش مي كنم
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

7 چغر بد بدن ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

8 براي انسان ها افتخار آفرين خواهم(يا خواهيم)بود ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

9 بطري آب ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

10 امضا كردن يا نشانه گذاري
گاهي يادداشت گذاشتن
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

11 از سوي ديگر
از يك طرف
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

12 ميزبان كسي بودن. مثال:
He is hosting meysam in his office
١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

13 فكر كردن و پرداختن به يك موضوع از وجوه مختلف ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

14 قاتل که با killer هم شناخته می شود،کسی که متهم به انجام کار یا جنایتی است ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

15 بدبختانه ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

16 حال و هوای کنونی طرف ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

17 عدد فرد ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

18 زيبا،جذاب ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

19 فعل امري:
برو،دور شو،گم شو
و گاهي اوقات گورت رو گم كن
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

20 جهانی/بین المللی ١٣٩٨/٠١/٣١
|

21 چند وقته نديدمت ١٣٩٨/٠١/٢١
|

22 در لحظه-در آن واحد ١٣٩٧/١٢/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 discourse
• Sweet discourse makes short days and nights.
• سخنراني جالب روز ها و شب هاي كوتاهي مي سازد
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

2 already
• I already have a good coat, so I don't need another one.
• يه كت خوب از قبل دارم نيازي به (خريدن) يكي ديگه نيست
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

3 already
• By the time I reached the station, the train had already left.
• قطار قبل از اينكه من به ايستگاه برسم رفته بود
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

4 already
• I don't feel like watching that movie because I've already seen it.
• حسش نيست اين فيلم رو ببينم چون قبلا ديدم
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

5 tough guy
• Fujimori knows a fellow tough guy when he sees one.
• فوجي موري وقتي كسي را ميبيند به او به عنوان يك فرد خشن نگاه ميكند
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

6 tough guy
• He was the quintessential tough guy.
• او شخصيت(چهره)خشني دارد
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

7 absolutely
• Her guess was absolutely right.
• بي شك حدس او درست بود
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

8 consider
• Have you considered what the rest of us should do?
• به اين كه بقيه قرار است چه كار كنند فكر كرده اي؟
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

9 consider
• I need time to consider the matter before making a decision.
• قبل از تصميم گيري به وقت بيشتري(براي برسي بيشتر)نياز دارم
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

10 shape
• The child sorted the blocks by shape and by color.
• كودك بلوك ها(ي بازي اش)را با توجه به شكل و رنگ مرتب كرد
١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

11 at all
• No one wise at all times.
• هیچ کس (هیچ جوره) عاقل نیست
١٣٩٧/١١/٢٨
|