برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آمستریدا نصیر

آمستریدا نصیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اوراراکا یکی از اسم های ژاپنی به حساب می آید. که معنی آن"بیخیال" و یا " آرام است. ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

2 میدوریا یکی از اسم های ژاپنی به حساب می آید.که معنی این اسم" دره ی سبز" می باشد. ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

3 فحش و ناسزا ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

4 یکی از شخصیت های انیمه ی " آکادمی ابر قهرمانانه ی من" ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

5 کاتسوکی یکی از اسم های ژاپنی به حساب می آید. که معنی خاص آن،"ساخته شده برای پیروزی" است. ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

6 مهربان در حق همسر ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 مجلل ، جبروت ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

8 جوشیدن، به جوش آمد ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

9 همدل و شفاف،یک رنگ و یکدل ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

10 کیف کردن، حس خوبی داشتن به چیزی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|