برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرمهدی محمدی پاکدهی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 move up or hold up ١٣٩٨/٠٤/١١
|

2 feeling ashamed or uncomfortable ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

3
quickly and unexpectedly.
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|