برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر فراهانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جدار، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

2 حفر ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

3 چاه گمانه، در مهندسی ژئوتکنیک ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

4 بار آبی ١٣٩٩/٠٤/١١
|

5 پیرشدگی، در مهندسی عمران ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

6 بواسطه ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

7 مشخصات ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

8 سایت دفن زباله ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

9 قابل درک، قابل فهم، قابل توجیه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|