برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر زمانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مشخص
١٣٩٨/١٢/١٨
|

2 شرکت سهامی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

3 توقیف اموال ١٣٩٨/١١/٢٨
|

4 کاشت ١٣٩٨/١١/٠٥
|

5 عمده ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

6 منعقد شدن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 معاهده ایی ١٣٩٨/١٠/١٩
|

8 انعقاد ١٣٩٨/١٠/١٩
|

9 مجموعه قوانین ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

10 موضوع معامله ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

11 (تخصصی حقوق)تعهد بلاعوض
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

12 واقعی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

13 مقطوع ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

14 برای عبرت
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

15 انتقال های مربوط به املاک ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

16 سند رسمی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

17 سفته ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

18 مورد شکایت ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

19 برای اینکه
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

20 احراز کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

21 شرکت های تضامنی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

22 شرکت های تضامنی ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

23 مورد اعتماد-قابل استناد ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

24 (حقوق)مطالبه کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

25 جعاله(تخصصی حقوق) ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

26 قرار توقیف مال یا شخص
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

27 نشان دهنده ی ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

28 وضعی ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

29 نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

30 الزامات ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

31 فراهم کرن شرایط ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

32 نزد ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

33 منشر کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

34 منطبق ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

35 همبستگی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

36 تخصیص ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

37 توصیه کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

38 به طور ضمنی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

39 شخصی کردن مجازات
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

40 فرار کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

41 معاون ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

42 تهدید ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

43 ابرام ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

44 تبرئه کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

45 امر آمر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

46 غفلتا ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

47 منجر شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

48 سنگین تر-تاسف بار تر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

49 مستی به وسیله الکل
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

50 توهم نسبی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

51 فرض ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

52 سوء نیت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

53 تبرئه ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

54 کشور دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

55 صلاحیتی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

56 عفت عمومی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

57 جرم اصلی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

58 قریب به وقوع
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

59 تحریک ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

60 معاون و کمک کننده جرم ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

61 پروانه کسب
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

62 تدارک ١٣٩٨/٠٧/١٤
|