برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرگلفرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام شرمگاهی مرد متاسفانه بدیل اعتقادات اشتباه نام درستی برای ان هنوز پیدا نشده جز الت تناسلی مرد!!! ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

2 بزرگ,سالار,میر,پادشاه,حکمران,فرمانروا,اقا,سرور,رییس و نام خودم ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

3 تقریبا همان سوختن است البته بیشتر سوختن دست همین که دست خود را بر شی داغ چون اهن و فلز داغ میزنند صدایی چون جیز شنیده میشود, وبرای ترساندن کودک و دور ... ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

4 یعنی تخت,صاف شدن
نزن سرش پخ میشه
کار خودت سخت میشه
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

5 همان الت متناسلی مردان اما از نوع کوچولو و برای اطفال و پسر بچه ها و وقتی ختنه میشوند بزرگترها به شوخی میگویند دودولتو گربه یا خروس برده و خورده ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

6 کلمه ترکی که اکنون برای فحش و ناسزا بین لاتها بکار میرود و در واقع همان الت مردی است ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

7 به عبارتی به کسی که میگویند که به زور جواب مثبت میگیرد.
قول چماق=قول گرفتن به زور چماق
١٣٩٧/٠٦/٣٠
|