برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین شریفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 او دارای علاعم زخم است. ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

2 برخورد کردن. ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

3 صحبت با پذیرش ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 بررسی جدول زمانی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

5 یک مکان زیبا ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|