برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تخصص ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

2 به عبارت دیگر
A phrase to say what you mean easier and clearly
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

3 comletely,totally
مطلقا کاملا
Example:It is absolutely an incorrec sentence.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

4 کم کردن، کاستن
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

5 1.visit
2.به دنبال چیزی گشتن:
He is looking around for a new job
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

6 In order to
So that
So
برای اینکه،به خاطر اینکه
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

7 این است که ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

8 ولی
Example:I don't like it but I have to do that,though
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

9 هرچه
Example:You can do whatever you want today
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

10 دعوت کردن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

11 رد کردن متضاد accept ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

12 حومه شهر ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

13 سوار کردن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

14 A woman taht acts in movies ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

15 فروشنده ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

16 مهماندار هواپیما ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

17 به سمت
.Example:They're walking towards us
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

18 دیگر
Example:not any more
Meaning:نه دیگه
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

19 Instructor=coach
Example:tennis instructor
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

20 Take vacation = go on vacation
به تعطیلات رفت (یک collocation)
١٣٩٨/٠٥/١٤
|

21 فارغ التحصیل شدن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

22 کمتر ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

23 برای امید دادن به کسی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

24 بازرسی کردن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

25 مزه دادن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

26 نفر(رتبه) ..... شدن در مسابقه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

27 دور تا دور ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

28 رخ دادن ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

29 یکدفعه، یهویی ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

30 خسته شدن (یک collocation) ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

31 عبور کردن (عبور از خیابان)
.Children are afraid of cross the street
١٣٩٨/٠٥/١٤
|