برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر سلیم اسدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترمینولوژی ١٣٩٧/٠٤/١٤
|

2 اجتناب ، دوری ١٣٩٧/٠٤/١٤
|

3 موقع پرداخت ١٣٩٧/٠٤/١٤
|