برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی جابریان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درهم وبرهم.شیرتو شیر ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

2 موجب شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

3 بی حساب شدیم ١٣٩٨/١٢/١٤
|

4 قضیه چیه..موضوع چیه ١٣٩٨/١٠/٢١
|

5 بنا
١٣٩٨/١٠/١٩
|

6 فلان چیز ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

7 تحمل کن با کنایه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

8 تحمل کن ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

9 تکاور دریایی ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

10 مایل یا مشتاق ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

11 شخص زیگیل یا آویزان ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

12 مقرون به صرفه ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

13 دماغتو پاک کن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

14 مواضب مالت باش همسایه ات را دزدنکن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

15 اسمتونو متوجه نشدم ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

16 بد هیچ کس رونخواه ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

17 خودتو نباز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

18 دق دلیتو سرمن خالی تکن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

19 نمیتونم باهات کناربیام ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

20 به قول حشمت فردوس...افتاد ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

21 ناز نکن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

22 میشه بس کنی ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

23 بلایی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

24 اسکل ١٣٩٨/٠٧/٢١
|