برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمان امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گندی که زدی را جمع کن، خودت را جمع‌ و‌ جور کن ١٣٩٧/١١/١٦
|

2 تقویتی ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

3 همگون‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

4 مجزا ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

5 تقلیل‌گرایی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

6 مانع‌تراشی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

7 طاقت‌فرسا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

8 در جا زدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

9 کارایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|