برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرسام آرامیس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کپسو
فاصلهای که در دو ساعت پیموده میشود
واحد اندازه گیری در زمان بابل باستان
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

2 ایزد اشارو
، که همچون نامش، راهنمای خدایان سرنوشت است،
اوست که به راستی همه ی خدایان زیر نگین اویند،
و اینچنین است که خدایانِ دیگر را چون او ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

3 ایزد ادو
که تمامی آسمان را می پوشاند،"باشد که نیکوکاری او تمام زمین را درنوردد،
باشد که او همچون مومّو، ابرها را پراکنده سازد،
باشد که در زی ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

4 ایزد گیبیل
، که پیکانها را تیز میکند،
"که در پیکار با تیامت، جنگافزارهای نیک میسازد،
که خرد بسیار دارد و او را روشنبینی فراوان است،
که ان ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

5 ایزد اسیزکور
که می باید "بر بالای نیایشگاه بنشیند تا ایزدان برایش هدایا آورند.
تا کارها با دست او تعیین شوند،
هیچ چیز زیبا آفریده نمیشود مگر ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

6 ایزد کینما
، که همه ی خدایان را راهبر و رایزن است،
"که نامش همچون توفان، خدایان را می ترساند."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

7 ایزد ایرکینگو
، که بر کینگو در هنگامه ی نبرد پیروز گشت،
که همگان را راهنماست، که فرمان میراند.
منبع:حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

8 ایزدلوگالوکا
، که بر همهی آنان در هنگام نبرد پیروز گشت،
"که خرد او را فرا گرفته است، او که اندیشه اش گسترده است."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

9 ایزد لوگالانا
پادشاهی که نیرویش از همگان سر است
"خداوندگار، نیروی آنو که چون انشار او را فرا خواند
از همگان برجسته تر بود."
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

10 ایزد آرانونا
، رایزن ائا، آفریننده ی خدایان، پدرانش،
"که منشِ شاهانه ی او با هیچ ایزدی برابر نیست."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

11 گیشنوموناب
، آفریدگار مردمان که سرزمینهای گیهان را آفرید، که آدم را از پیکر نابود شده ی خدایان تیامت آفرید.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

12 ایزد مومّو، آفریدگار آسمان و زمین، که راهبری میکند....
آنکه آسمان و زمین را تقدیس کرد
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

13 ایزد زولوم
، او که چمنزارها را برای خدایان می آراید،
"بهرهی آفریدگان را میدهد،
بخشها و پیشکشها را میبخشد و پرستشگاهها را نگهبان است."
منب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

14 ایزد آگیلما
، بزرگترین،
"که ابرهای فراز آبها را میآفریند،
که قله های دیرپا میسازد."
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

15 ایزد گیلما
، که جایگاه بلند خدایان را جاودانه میسازد،
"آفرینندهی آسایش خاطر،
او که حلقه ی نگهدارنده ی خدایان به دور یکدیگر است،
او که چیز ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

16 ایزد گیل
، که پشته ی غالت- تپه ی پرپشت- را میانبارد
"که گندم و جو را می رویاند، که دانه را به زمین میبخشد. "
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

17 ایزد هگال
که برای همه ی مردم فراوانی میآورد،
که باران بر زمین فراخ میباراند و سبزینگی پدید میآورد. "
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

18 ایزد اپادون
"خدایی که نمنم باران بر زمینها میبارد آبیاری کننده ی زمین و آسمان، که شیارهای کاشت دانه میسازد،
او که زمینهای قابل کشت در جلگه ها ب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

19 ایزد انبی لولو
، خدایی که آنان را شکوفا کرد،
"ایزد بزرگی که آنان را نام بخشید، که پیشکش کردن خروس را بنیاد نهاد،
که برای همیشه چرگاه ها و آب ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

20 ایزدزهگوریم
که همه ی دشمنان را در نبرد نابود ساخت.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

21 ایزد زهریم
"آن نیروی زندگانی، که همه ی بدیها را نابود میکند، همه ی نافرمانیها را، پیگرد اهریمن است،
که همهی خدایان دربند را به جایگاههایشان باز ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

22 ایزد شازو
از آنچه در دل ایزدان میگذرد، آگاه است
آنچه در ژرفای درون آنان است را میبیند!
"اوست که آنان که کردار اهریمنی دارند، نمیتوانند از ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

23 ایزد توکو
"جادوی پاک" او همواره زمزمه شود،
"آنکه با جادوی پاکش، همه ی اهریمنان را نابود ساخت!"
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

24 ایزد آگاکو
"خداوند افسون مقدس،
که مردگان را زنده میسازد،
که بر خدایان شکست خورده، مهر میآورد،
که یوغ را از خداوندانی که دشمنش هستند برمید ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

25 ایزد زیکو
،" او که پاکی میآورد،"
خدای پشتیبان نسیم، خدای دادرسی و مهر،
خدای بسیاری و فراوانی،
او که همه خواسته ها را به فراوانی برمیآورد، ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

26 محل جایگاه ایزدان در پاسداشت و سپاسگزاری از مردوک
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

27 آسارلودو، که سومین نام او نمرو
خدای درخشنده که راه ما را روشن میسازد.
سه نامی که آنشار،لهما و لهامواو را خواندند،
به خدایان، پسرانشان گفتند: ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

28 ناجی خدایان در بیم وگزند.
آسارلودو، نامتیلاکو
نیز نام دارد،
خدایی که پشتیبان زندگی است
که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:
او که ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

29 ناجی خدایان در بیم وگزند.
آسارلودو، نامتیالکو
نیز نام دارد،
خدایی که پشتیبان زندگی است
که خدایان گمشده و آفریدگانش را راهنماست:
او که ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

30 خدای مورد پرستش آنوناکی ها
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

31 لقبی که آنشار ایزد بزرگ بئد از دادن اورنگ شاهی به مردوک بخشید.

انشار، نام او را اسارلوهی خواند:
�بیایید به نام او کرنش کنیم�
خدایان گوش ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

32 نام زیگورات و مئبدی بلند و بر افراشته که برای مردوک ایزد بابل ساخته شد
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

33 نام مهرابی که ایزدان به مردوک پیشکش کردند.

ایزدان، دهان گشادند و به مردوک، خداوندشان گفتند:
�ای خداوندگار، چه می توانیم به تو که ما را آزاد ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

34 خدایان در برابرش (مردوک) کرنش کردند و با او سخن گفتند،
آنها به لوگالدیمرانکیا (مردوک) گفتند:
پیش از این، مردوک، تنها، پسردوست داشتنی ما بود و ا ...
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

35 شهری که مردوک آن را بنا نمود و گفت:
آنرا بابل نام خواهم نهاد که به معنای خانه ی خدایان بزرگ است.
منبع: حماسه انوما الیش
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

36 نام تالار گردهمایی ایزدان آنوناکی ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

37 ایزد آتش، پشتیبان فلزکاران و آهنگران
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

38 دوموزی)تموز(: ایزد شبانی، خدای تابستان
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

39 ایزدبانو، همسر ائا و مادر مردوک ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

40 اَداد: ایزد توفان وگردبار، ایزد هوا
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

41 همسر تیامت پس از مرگ آپسو
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

42 فرزند تیامت و خدایانی که مرز آسمان و زمان را نشان دادند.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

43 مومّو: پسر آپسو و تیامت، خدای مِهی که بر فراز هر دو گونه آب (آرام و آشفته) شناور است.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

44 مومّو: پسر آپسو و تیامت، خدای مِهی که بر فراز هر دو گونه آب (آرام و آشفته) شناور است.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

45 همسر آپسو، ایزدبانوی آبهای شور و تلخ و نماینده آشوب.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

46 خدای آب تازه و آرام و تجسم نیروی مردانه که خدایان از پشت او و تیامت، پدید آمده اند.
(بابل باستان)
١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

47 بهی(زیبایی) کا(خدا)
در بندهش آمده است که بهی یا بهیکا� زن پاکدامنیست که از طرف خداوند بئد از جهی( نخستین زنی که گیومرت را به تباهی کشید ) جفت آف ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

48 در زبان های ایرانی باستان مانند سانسکریت به مئنی ایزد ایزدان می باشد ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

49
در بندهش آمده است (نخستین زن) به نام جِه یا جهی (جهیکا) گئومرت را می فریبد و او را به تباهی می کشاند و در برابر آن اورمزد است که بهی یا بهیکا ک ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

50 در اوستا واژه گایا مارِتا آمده است، من چنین می اندیشم که گایا به چم (به معنی) زندگی است همانی که در پهلوی به گیُوان و در فارسی دری به جان آمده است. و ... ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

51
یمه و خواهرش یمی نخستین زن و مرد ودایی اند که در روایات فارسی به صورت جم و جمیگ درآمده اند. اما در ادبیات زردشتی به مشی و مشیانه تبدیل شده اند
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

52
یمه و خواهرش یمی نخستین زن و مرد ودایی اند که در روایات فارسی به صورت جم و جمیگ درآمده اند. اما در ادبیات زردشتی به مشی و مشیانه تبدیل شده اند
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

53 خشا ئتا به مئنی "جم درخشان" یا "جم مقتدر" در ریگ ودا است.
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

54 جایگاه زیرین ئرش خداوند
طبری آورده است:� راوی گوید از پیمبر پرسیدم خدای ما پیش از آنکه خلق خود بیافریند کجا بود؟ فرمود: در ظلمتی که زیرش هوا بود و ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

55 آنهرا هفت دیوار کنگ دژ است یک از طلا و دو دیگر از نقره و سه دیگر از پولاد و چهارم از برنج و پنجم از آهن و ششم از بلور و هفتم از سنگهای گران بها.
( ...
١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

56 اندیشه نیک است که در زبان پهلوی به وُهومن و در پارسی دری به بهمن تبدیل گردید. ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

57 نخستین آفریده آهورامزدا وُهومَنَنگه یا اندیشه نیک است ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

58 پدر آنو ایزد سومری ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

59 تیشتَر درمنابع زرتشتی ایزد و ستاره باران است. او را همچون اهورامزدا صاحب قدرت دانسته اند. تیشتر هرسال پس از چیرگی بر (اَپَوش) دیو خشکسالی مخزن باران ... ١٣٩٧/٠٤/١٣
|

60 در پارسی باستان: هو =خوب
هومَت: پندار خوب
هوخت: گفتار خوب
هورشت: کردار خوب
هومن: مرد خوب
هوتن: تن خوب
هویدا: خوب پیدا
هوده: بازد ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

61 در پارسی باستان: هو =خوب
هومَت: پندار خوب
هوخت: گفتار خوب
هورشت: کردار خوب
هومن: مرد خوب
هوتن: تن خوب
هویدا: خوب پیدا
هوده: بازد ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

62 در پارسی باستان: هو =خوب
هومَت: پندار خوب
هوخت: گفتار خوب
هورشت: کردار خوب
هومن: مرد خوب
هوتن: تن خوب
هویدا: خوب پیدا
هوده: بازد ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

63 هوشیدر به مئنی مرد هشیار می باشد ١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

64 در پارسی باستان: هو =خوب
هومَت: پندار خوب
هوخت: گفتار خوب
هورشت: کردار خوب
هومن: مرد خوب
هوتن: تن خوب
هویدا: خوب پیدا
هوده: بازد ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

65 در پارسی باستان: هو =خوب
هومَت: پندار خوب
هوخت: گفتار خوب
هورشت: کردار خوب
هومن: مرد خوب
هوتن: تن خوب
هویدا: خوب پیدا
هوده: بازد ...
١٣٩٧/٠٣/٣٠
|

66 سِپَهبَد�(تلفظ مئمول: سپهبُد) نام یکی از درجات�ارتشی�است.
ریشه واژه در پارسی باستان متشکل از سپه پاد بوده و پاد نیز خود به معنی پائیدن و پاسبانی ...
١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

67 کنتوز نام نیزه اشکانیان بود که از فولاد سخت ساخته شده بود، بر روی کنتوز عاج های ریزی قرار داشت و به راحتی زره های سلوکی و رومی را می شکافت و وارد بدن ... ١٣٩٧/٠٣/٢٣
|

68
در آیین یهودیت، دیبوک روح گناهکاری است که در دنیای زندگان مشغول پرسه زدن است،و بدنبال بدنهای انسانان گناهکار است تابتواند درآن رسوخ کرده و آنرا ب ...
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

69 سومه یکی از شخصیت ها آئین های ایزدانی هست که در آنها هم گیاه و هم خدا ، سومه را سرور یا شاه رودها و بخشنده باروری نامیده اند ١٣٩٧/٠٣/١٤
|

70 طبق اساطیر: چَمروش مرغی غول آسا است که�انیرانی�را که سودای گزند به�ایران�را دارند، نابود میکند. چمروش چون مرغان دیگر میان آسمان و زمین پرواز کرده بر ... ١٣٩٧/٠٣/١٢
|

71 روز�اَلَست، زمانی است که خداوند پیمانی از انسان برای گواهی دادن بر یگانگیش گرفته‌است. ١٣٩٧/٠٣/١١
|

72 با زمان ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

73 بی زمان ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

74
باب به معنای در یا دروازه، همچنین کلمه "ئیل" در زبان عبری به معنای "خداوندگار" است.
بابل در زبان اصل ِ خود به معنای "باب ئیل" یا محل ورود و در ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

75 کهانت یعنی برای اطلاع از پاره ای امور غیبی با موجودات غیر ارگانیک مشورت کردن و پاسخ خواستن!
کهانت یا غیب گویی هزاران سال قبل در خاورمیانه بسیار رو ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

76 سومریان بزرگ شهر را “پاتئسی” می نامیدند و اعتقاد داشتند که او به نیابت از خدایان به رتق وفتق امور شهر می پردازد. ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

77 بل یا بئل از ایزدان سومری و خدای زمین خوانده می شده و کوروش بزرگ در منشور خود بند ۱و۲۲ از آن نام می برد.
و نیز کوه بِل، بلندترین قله کوهستان س ...
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

78 رومیان به او دیبلوس میگفتند ولی شیطان در کتاب یونانی �دیابلوس� به عنوان روح پلید (Devil) ذکر شده که به معنای �تهمت زننده� یا �کسی که به ناحق دیگران ر ... ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

79 طبق برخی منابع بلیال جز ۳ شیطان تسخیر شده توسط حضرت سلیمان بود. اعتقاد عده ای نیز بر این است که بلیال از الهه شر و اهریمن در دین زرتشتی آمده ١٣٩٧/٠٣/٠٢
|

80 پراکامیا یعنی ادراک فوری، عجیب است اما اینهم نوعی قدرت است فرد با ظهور آن به درک و ادراک آنی دست مییابد و هر مسئله ای را که بخواهد فورا درک میکند! ١٣٩٧/٠٢/١١
|

81 مهراز کهن‌ترین الهه های�ایرانی و هندی است حتی تخمین زده میشود که ستایش او به پیش از تاریخ برمی‌گردد.

(مَ) (اِ.) مخفف ماه ، ( سر تاج‌داران فروش ...
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

82 دارنده برتری ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

83 پاکزاد، پدردار، شرافتمند، شریف، نژاده، والاتبار، والاگهر ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

84 اصیل، پاکزاد، پدردار، شرافتمند، شریف، نژاده، والاتبار، والاگهر ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

85 (آمن_را) از خدایان باستانی مصر است، بعدها این کلمه بین یونانیان و رومیها رواج یافت.
شما�دعاهایتان را با گفتن آمین به پایان می رسانید که برگرفته از ...
١٣٩٧/٠١/٢٤
|

86 به زبان لری بختیاری مئنای
آسان ران یا آسان رو
آسو (آسان)ران
١٣٩٧/٠١/٢٢
|

87 از جمله سربازان مهم ساسانی دسته ای به نام " آسوران" بود که زره فلزی داشتند و هنگام حمله دسته جمعی منظره مخوفی از خود به نمایش می گذاشتند؛ شوالیه های ... ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

88 فردوسی:
ز انبوه پیلان و شیران�ژم�
گذرهای جیحون پر از باد و دم.
به اشکش بفرمود [ کیخسرو ] تا سوی�ژم�
برد لشکر و پیل وگنج و درم.


١٣٩٧/٠١/١٢
|

89 زمزم به معنی زمزمه

داستان‌های ایرانی و داستان‌هایی درباره ایرانیان در روایات قدیم عربی

مسعودی در مروج الذهب خبری نقل کرده، خلاصهٔ آن ا ...
١٣٩٧/٠١/١١
|

90 تگرگ

واژه "تگرگ" در زبان پارسی پهلوی نیز tagarg گفته میشد که از دو بخش تگ (آتک، تازش) و ارگ (بلند) ساخته شده است و در کل به معنی تازش تکه های ...
١٣٩٧/٠١/١١
|

91 در زبان لری (هخا/خاک منش/صفت) در صورت کلی به معنای خاکی صفت یا مانند خاک می باشد. ١٣٩٧/٠١/١٠
|

92 (Korsh)در زبان لری به شکل کلمه کُر شا به معنای فرزند شاه می باشد. ١٣٩٧/٠١/١٠
|

93 مدینه (madina) مادنه در زبان سانسکریته به معنای شهر ماد
در آنجا آثار سنگی مادی زیادی از تمدن ایران قدیم موجود می باشد
١٣٩٧/٠١/١٠
|

94 شهری در زمان هخامنشیان (Nisaia) دشت‌های نسایی (در قسمت جنوبی از دامنهٔ کوه‌های زاگرس)
محل پرورش اسب معروف (اسب نیسایی)
١٣٩٧/٠١/١٠
|

95 نام تاریخی سیرجان زمان اشکانیان، شهری در جنوب غربی استان کرمان و مرکز شهرستان سیرجان است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

96 نام تاریخی کرمان زمان اشکانیان (نام منطقه‌ای در پارسی باستان: کارمانیا کارمانا) یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان کرمان پهناورترین استان ایران در ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

97 نام تاریخی رقه زمان اشکانیان، روستایی است در بخش ارسک از توابع شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی در شرق ایران.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

98 نام تاریخی مهنه ز مان اشکانیان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مه‌ولات استان خراسان رضوی در ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

99 نام تاریخی ششتمد زمان اشکانیان ، شهری در استان خراسان رضوی در شرق ایران است. این شهر مرکز بخش ششتمد در شهرستان سبزوار است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

100 نام تاریخی تُربَتِ حیدریّه زمان اشکانیان ، یکی از شهرهای استان خراسان است.
(دارای آب درخشنده)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

101 نام تاریخی فَریمان زمان اشکانیان شهری است در استان خراسان رضوی در شرق ایران. این شهر در بخش مرکزی شهرستان فریمان قرار دارد.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

102 نام تاریخی فیض‌آباد زمان اشکانیان ، از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان مه‌ولات است.
(محل ثروت)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

103 نام تاریخی بایْگ زمان اشکانیان، شهری در بخش بایک شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

104 نام تاریخی شهرستان فردوس خراسان در زمان هخامنشیان،حسن پیرنیا، در کتاب تاریخ ایران باستان، به اولین اشاره‌های تاریخی به منطقه‌ای که تون (فردوس) در آن ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

105 نام تاریخی شهرستان فردوس خراسان ،حسن پیرنیا، در کتاب تاریخ ایران باستان، به اولین اشاره‌های تاریخی به منطقه‌ای که تون (فردوس) در آن واقع است می‌پرداز ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

106 نام تاریخی شهرستان فردوس خراسان در زمان اشکانیان،حسن پیرنیا، در کتاب تاریخ ایران باستان، به اولین اشاره‌های تاریخی به منطقه‌ای که تون (فردوس) در آن و ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

107 نام تاریخی بَردَس۫کَن۫ در زمان اشکانیان از شهرهای استان خراسان رضوی است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

108 نام تاریخی شهر بُشرویه زمان اشکانیان، مرکز شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی است.
(شهر آراسته، بشرویه[بسیار آراسته])
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

109 نام تاریخی گُناباد زمان اشکانیان ، مرکز شهرستان گناباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

110 نام تاریخی روستای بام در زمان اشکانیان از توابع شهرستان اسفراین،استان خراسان شمالی، بخش بام صفی آباد،دهستان بام.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

111 نام تاریخی عشق‌آباد زمان اشکانیان ، شهری در بخش دستگردان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

112 نام تاریخی سمنان يکی از شهرهای ايران زمان اشکانیان، مرکز استان سمنان است. اين شهر در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کويردر راه تهران به خراسان قرار گ ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

113 نام تاریخی شَهمیرزاد زمان اشکانیان ، شهری خوش آب و هوا از شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان است.(محل خشنود کننده و غنی)،�
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

114 نام تاریخی نِیْشابور یا نیشاپور ، (به پهلوی: نیو شَهپُهْر، به معنی: ساختهٔ نیک شاهپور) مرکز شهرستان نیشابور و یکی از شهرهای مهم خراسان بزرگ و استان خ ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

115 نام تاریخی نِیْشابور یا نیشاپور در زمان اشکانیان، (به پهلوی: نیو شَهپُهْر، به معنی: ساختهٔ نیک شاهپور) مرکز شهرستان نیشابور و یکی از شهرهای مهم خراسا ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

116 نام تاریخی طوس زمان اشکانیان، شهری تاریخی در استان خراسان رضوی در ۳۵ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.
(چشمه پر سود)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

117 نام تاریخی فیروزه یا بُزغان در زمان اشکانیان، مرکز شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

118 نام چخره شاهرود در زمان اشکانیان
ظاهراٌ کهنترین نام شاهرود در وندیداد اوستا در ذکر اسامی شانزده سرزمین آریایی آمده که ضمن آن از چخره بعنوان سرزمین ...
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

119 ظاهراٌ کهنترین نام شاهرود در وندیداد اوستا در ذکر اسامی شانزده سرزمین آریایی آمده که ضمن آن از چخره بعنوان سرزمین چهاردهم به دنبال یاد از راگا (ری) و ... ١٣٩٧/٠١/٠٩
|

120 نام تاریخی خرقان زمان اشکانیان، یکی از شهرهای شهرستان شاهرود در استان سمنان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

121 نام تاریخی ویرانه های قومس زمان اشکانیان، در نزدیک دامغان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

122 نام تاریخی شهر امیریه زمان اشکانیان، یکی از شهرهای شهرستان دامغان در استان سمنان است.
(چنبره نیرومند)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

123 نام تاریخی آهوان در زمان اشکانیان، روستایی از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.
(محل بز کوهی)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

124 نام تاریخی درجزین زمان اشکانیان ،دهستان درجزین یکی از دهستان‌های شهرستان مهدی‌شهر در استان سمنان است.
درودومانا (درود:سلامتی/مانا:همیشگی)
منبع ...
١٣٩٧/٠١/٠٩
|

125 نام تاریخی بَمپور زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران، در منطقه مکران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

126 نام تاریخی قسمتی از ایرانشهر در زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است که نام قدیم آن پهره بود.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

127 نام تاریخی بَزمان زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. بزمان در ۹۰ کیلومتری شمال غرب ایرانشهر واقع است. بزمان یکی از باسابق ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

128 نام تاریخی میرجاوه زمان اشکانیان مرکز شهرستان میرجاوه یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر زاهدان واقع است.< ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

129 نام تاریخی جالق زمان اشکانیان شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

130 نام تاریخی خاش زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.
(محل چشمه/خا شی)
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

131 نام تاریخی شهرستان ایرانشهر زمان اشکانیان یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. مرکز این شهرستان، شهر ایرانشهر است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

132 نام تاریخی شهرستان سَرباز زمان اشکانیان یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این شهرستان، شهر راسک است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

133 نام تاریخی زابُل زمان اشکانیان، یکی از شهرهای ایران در استان سیستان و بلوچستان است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

134 نام تاریخی گواتر زمان اشکانیان
خلیج گواتر نام خلیج نسبتاً کوچکی در طول ساحل مکران در دریای عمان است.

خلیج گواتر در منتهی‌الیه جنوب شرقی ایر ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

135 نام تاریخی شهرستان کنارک در زمان اشکانیان یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این شهرستان، شهر کنارک است.
منبع نقشه بطلمی ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

136 نام تاریخی یکی از شهرهای گدروسیا (بلوچستان) در نقشه های بطلمیوسی ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

137 نام تاریخی ریگِ موری، روستایی است از توابع بخش قرقری شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ایران
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

138 شهرهای گدروسیا (بلوچستان) در نقشه های بطلمیوسی
در زمان اشکانیان
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

139 کوپهان زورومبا نام تاریخی زمین لشکری زمان اشکانیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است. ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

140 کوپهان زورومبا نام تاریخیدزمین لشکری زمان اشکانیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

141 نام تاریخی جاسک کهنه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است و نزدیک دریای عمان قرار دارد.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

142 نام تاریخی شهر و قصبه های کرمان (کرمان و هرمزگان) در نقشه های بطلمیوسی ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

143 نام تاریخی کوه مبارک زمان اشکانیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

144 نام تاریخی بونجی مسکی زمان اشکانیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

145 نام تاریخی توجک زمان اشکانیان دهی از دهستان سیریک است که در بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع است .
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

146 نام تاریخی خرکوشی یا کرگوشکی زمان اشکانیان روستایی در دهستان بیابان بخش مرکزی شهرستان سیریک استان هرمزگان ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

147 نام تاریخی سیریک زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان سیریک است. سیریک در کرانهٔ دریای عمان قرار دارد. ا ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

148 نام تاریخی اشکانیان دهستان زیارت کله سیریک است که در بخش میناب شهرستان بندرعباس می باشد.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

149 نام تاریخی دهستان کندال زمان اشکانیان در بعد 40کیلومتری از شهر سیریک واقع در استان هرمزگان از توابع بخش کوهستک قراردارد.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

150 نام تاریخی یکی از�شهرها و قصبه های کرمان (کرمان و هرمزگان) در نقشه های بطلمیوسی ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

151 نام تاریخی روستای نیم کار زمان اشکانیان از شهرستان خمیر در بندرعباس
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

152 نام تاریخی کولقان دهی از دهستان شمیل در زمان اشکانیان که بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

153 نام تاریخی روستای گچین زمان اشکانیان می باشد فاصله گچین تا هرمزگان حدود 55 کیلومتر است
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

154 نام تاریخی بندرپهل زمان اشکانیان در جنوب ایران و در کنار سواحل استان هرمزگان قرار دارد و از توابع شهرستان بندر خمیر است. نزدیکترین راه آبی سرزمین ماد ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

155 چودا یا خودا (شهر خوشی) نام تاریخی نَرماشیر زمان اشکانیان از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

156 نام تاریخی بَم زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

157 نام تاریخی فَهرَج در زمان اشکانیان از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

158 نام تاریخی جیرُفت زمان اشکانیان در ناحیه جنوب استان کرمان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

159 نام تاریخی کَهنوج در زمان اشکانیان یکی از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

160 نام تاریخی بَرْدْسیر در زمان اشکانیان، یکی از شهرهای استان کرمان و مرکز شهرستان بردسیر است. این شهر درفاصله ۶۵ کیلومتری کرمان واقع شده است.
منبع ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

161 نام تاریخی رفسنجان در زمان اشکانیان از شهرهای استان کرمان است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

162 شهر بوشهر (بوش شهر= شهر آراسته و با شکوه)
و ناحیه جنگلی پشت سرش در بین اصفهان و بوشهر (لیان باستانی ایلامیان) بوده است.
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

163
به نظر می رسد منظور از سرزمین صادرات چوب اعلا که نزد سومریها نام تیلمون (محل درخت با شکوه و کامل، تیل: کامل، مون= درخت) را داشته است
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

164 نام اِژیه یکی از شهرهای بخش جلگه استان اصفهان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

165 نام تاریخی بیانه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز زمان اشکانیان در استان اصفهان است. این روستا در ۳۵ کیلومتری شمال غربی نطنز، در دامنهٔ کوه ک ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

166 نام شهرستان سمیرم زمان اشکانیان در جنوب استان اصفهان واقع شده و از قطب‌های توریستی استان می‌باشد.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

167 نام باستانی مِیمه در زمان اشکانیان شهری است در بخش میمه شهرستان شاهین‌شهر و میمه استان اصفهان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

168 کابان شهری باستانی در ناحیه گابه اصفهان زمان اشکانیان
شهر گابه در محلی فعلی اسپاهان قرار داشته
(جغرافیای سیاسی کیهان ص 413). و رجوع به ص 215 هم ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

169 نام شهرستان تیران از شهرستان‌های استان اصفهان در زمان اشکانیان محسوب می‌شود و در دوره‌های مختلف باستانی و تاریخی سکونتگاه بشر بوده‌است. مدرک این ادعا ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

170 نام کوه مارشنان شرق روستای زفره اصفهان در زمان اشکانیان
مارشنان به رشته کوه‌های کرکس متصل است. مرتفع‌ترین قله این کوه است ، که ارتفاع آن 3330 متر ...
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

171 نام شهر گلپایگان یا بروجن در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

172 نام گرگان کنونی در زمان اشکانیان
ویرانه شهر گرگان باستانی کنار گنبد کاوس، کوکلان، گنبد کاوس، صوفیان، رامیان و بناور.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

173 به معنی : بنای سترگ
نام یکی از شهر های زمان اشکانیان در گرگان کنونی
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

174 انکی (Enki)یکی از خدایان سومر باستان بود که بعدها در تمدن های اکدی و بابل باستان اآ یا ائا نام گرفت. او در اصل خدای حامی شهر اریدو بود، اما به مرور ز ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

175 اَناریوم (نامحدود و گسترده)
نام یکی شهر های آذربایجان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

176 آس تاک نه
محل انگور
یکی از شهر های زمان اشکانیان در آذربایجان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

177 محل سود و خراج
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

178 (آرمائیت باستانی به معنی جایگاه رسا و گسترده)
نام ارومیه در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

179 (اورمیاته/آرمائیت باستانی به معنی جایگاه رسا و گسترده)
نام تاریخی ارومیه در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

180 نام تاریخی انگوران ( محل انگور) در زمان اشکانیان
استان زنجان، آذربایجان غربی و کردستان قرار گرفته‌است.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

181 ساوجبلاغ یا سابلاخ، نام قدیم مهاباد امروزی، مرکز شهرستان مهاباد و یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در زمان اشکانیان ساوجبلاغ (مهاباد، محل خ ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

182 سمت شمال آذربایجان نام شهر کوبینا (کوپینا، یعنی محل چشمه و چاه و ناف) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

183 سمت شمال آذربایجان نام شهر سوگوسرا (سرای استراحت و خواب کاروانها) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

184 نام اردبیل (اردی ویل= دارای چاه و چشمه و مخزن آب بالنده) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

185 زوزوا (در مقام گاتی کت ران) که منظور از آن معبد شهر گزنا (محل سرودهای دینی، خراجو) ١٢ فرسخی مراغه بوده در زمان اشکانیان است که یاقوت حموی از وجود آن ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

186 نام چیکان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سپیدان استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

187 زورزوا (محل نیرومند، دوزدوزان= دژ دژها) در سمت شرقی ارمنستان کوچک در زمان اشکانیان مشخص هستند.
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

188 ماتوستانا (محل کتابخانه، مراغه) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

189 نام تاروا (محل دژ، تربیز/تبریز)در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

190 نَقَده یا سولدوز یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و مرکز شهرستان نقده است. این شهر در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق ارومیه واقع شده‌است که در زمان اشک ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

191 محل زمزمه و دعا
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

192 تخت سلیمان نام محوطهٔ تاریخی بزرگی در نزدیکی تَکاب و روستای شهر تخت سلیمان در استان آذربایجان غربی و ۴۵ کیلومتری شمال شرقی این شهر است. گفته شده که ت ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

193 نام تاریخی مرند یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان آذربایجان شرقی در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوس
١٣٩٧/٠١/٠٨
|

194 در این نقشه ها سهوی در محل دریاچه ارومیه تحت نام مارگیانه (= منسوب به مراغه) صورت گرفته و آن در گوشه ای از گیلان رسم شده است که این باید به واسطه گزا ... ١٣٩٧/٠١/٠٨
|

195 کرمانشاهان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

196 خَراسَنَ�به محل خورابه ها در زمان اشکانیان گفته میشده.
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

197 در آن سوی اروند رود نام�پاسینی�(آراسته و زیبا) مطابق�بصره�(بس سرئو) به معنی بسیار زیبا در منطقۀ�خَراسَنَ�(محل خورابه ها) است،
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

198 گران�(محل سرودهای نیایش) که در عربی به�عبادان�(محل مؤمنین) ترجمه شده است، نام شهر آبادان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

199 تاریانیا�(محل گذرگاهی، معبره که تصحیف به محمره شده است، خرمشهر) در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

200 انوختَ�(محل پایینی) که معادل با�اَوَذَ�اوستایی و سانسکریت به معنی (محل در پایین نهاده شده) که همان اهواز است. ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

201 محل عمارت رامهرمز در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

202 نام شهر شوشتر خوزستان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

203 نام شهر شوشتر خوزستان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

204 نام شهر شوش خوزستان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

205 نام شهر دزفول خوزستان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

206 کَسکر (محل سبز و کشتزاری) بوده است که در عهد اسلامی بدین شهر جنوب میانرودان اطلاق میشده است. ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

207 در مورد نام شهر و سرزمین عِراق گفتنی است سوای اینکه این نام به صورت شهر اَراکَّ در نقشه های بطلمیوسی دیده میشود بر روی یک جام آرامی بابلی اواخر عهد س ... ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

208 جنوب خوزستان از قدیم به نام سومری کیسیا (سرزمین پایینی) خوانده میشده است و این هیئت در نقشه های بطلمیوسی نیز محفوظ است. در این نقشه ها در منطقۀ کیسیا ... ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

209 نام شهرستان اردکان استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

210 نام شهرستان کازرون استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

211 شهر باستانی تپه های شهرستان برازجان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

212 شهری باستانی واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان استان بوشهر ، زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

213 بندر دَیّر مرکز شهرستان دیر استان بوشهر در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

214 شهرستان کنگان استان بوشهر در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

215 سلطان ولایت، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

216 نام خورموج یکی از شهرهای استان بوشهر و مرکز شهرستان دشتی در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

217 نام شهر میبد فیروزآباد استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

218 توز یا توج که همچنین طاووس هم نامیده شده در فارس قدیم و از توابع شاپورخوره در ۳۲ فرسنگی شیرازو بین شهر دالکی فعلی و روستای نظر آقا دشتستان واقع بوده ... ١٣٩٧/٠١/٠٧
|

219 نام شهر جهرم استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

220 نام شهر فسا در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

221 نام شهر قیر استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

222 بخش سیمکان یکی از بخش‌های شهرستان جهرم استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

223 کفری (شیراز)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شیراز استان فارس ایران در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

224 نگارستان (مرودشت)، روستایی از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

225 نام مرودشت فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

226 نام شهر باستانی استخر استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

227 نام شهر استهبان استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

228 نام شهر داراب استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

229 نام شهر جویوم استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

230 نام شهرستان اِوَز در استان فارس در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

231 نام شهر لار در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

232 نام بستک از شهرستان های استان هرمزگان در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

233 نام بندر لنگه در زمان اشکانیان
منبع نقشه بطلمیوسی
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

234
اسم: ژم
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی

فردوسی
ز انبوه پیلان و شیران�ژم�
گذرها ...
١٣٩٧/٠١/٠٧
|

235 یا نانا يكي از ايزدبانوان سومر و اكد بود.
آيين او در اعصار پيش از تاريخ بهفَرارود یا وَرارود (اوَراءُالنَهر) رفته بود، و در زمان اشكانيان هنوز د ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

236 همسـر شَـمش، مـادر گـيلگمش و مـادر خوانـده انكيـدو اسـت.
وي خـواب گـزاري مـيدانـد و خوابگزاريهاي او تا حدودي خطوط داستاني را در حماسه گيلگمش مشخص ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

237 ليليث (به عبري: לילית) در اساطير كهن ميانرودان، خداي طوفان بوده و او را به بادها نسبت ميدادهاند.
چنين تصور ميشد كه وي حامل بيماري و مرگ است. نخست ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

238 نيبيرو اصطلاحي در زبان اكدي به معني تحتاللفظي نقطه تقاطع است. نيبيرو نامي است در طالعبينـي و اخترشناسي بابليها كه بعضي اوقات با ايزد مردوك همراه ميشو ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

239 هومبه به: هومبه به، (به انگليسي: Humbaba) يا در بعضي نسخ خومبه به (به انگليسـي: Xumbaba) كـه تلفـظ
قديمي ترش هو وه وه (به انگليسي: Huvava) است، در ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

240 نام يكي از ايزدبانوهاي باستانی بـابلي و سـومري و يكـي از نقـشآفرينـان اصـلي در حماسه آفرينش بابلي يعني داستان انوما اليش است. اين نام، نام يكي از گرو ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

241 در حماسه گيلگمش قايقران اوتنپيشتيم و گيلگمش در آبهاي مردگان بود.گيلگمش بـه اندرز سيدوري نزد اورشانابيِ قايقران مـيرود و از او بـراي رانـدن كشـتي در آ ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

242 در اسطوره ها وي را خداي طبقات زيرين خاک ميدانند كه ساكنان آنجا را جز غبار و خاك خوردني اي نيست. در حماسه گيلگمش انكيدو پس از مرگ به اين جهان ميرود و ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

243 در اسطورهها او را خاتوني فرزانه ميدانند.وي راهنماي گيلگمش است ، او منزلگاه اوتنپيشـتيم
را ميشناسد، همچنين نگهبان درخت زندگي است، او را سابيتو نيز ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

244 در اسطوره ها او را خداي جنگلهاي سدر دانسته اند ، ایرنینی پس از پيروزي گيلگامش و انكيدو بـر هومبـا به ايشان ندا ميدهد كه كارشان پايان يافته و بايد ب ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

245 آنوناكي نام خدايان بابلي آكدي و سومري به معنای ارواح بزرگ ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

246 اوتو در زبان سومري به معني خداي خورشيد و دادگستري است .
در اسطوره هاي سومري اوتو پسر خداي ماه، نانا، و خدابانو نينگال است .
برادر و خواهرانش ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

247 وي به دستور آنو، انكيدو (همزاد گيلگمش) را ميآفريند. ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

248 در اسطوره هاي ميان رودان ارشكيگل شهبانوي نواحي دوزخي معرفي شده است. ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

249 نينليل (Ninlil) خداي مونث سومري كه به عنوان �بانوي نسيم� شناخته ميشود. وي الهه باد جنوب و
(همان) همسر انليل (Enlil) است
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

250 در اسطوره ها او را خداي رمه ها و كشتزارها ميدانند. ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

251 ماميتو (تلفظ ديگر نامش: مامتوم) در اسطوره ها او را خداي سرنوشت ميدانند، او زندگي و مرگ آدمـي را تقدير ميكند و روزهاي زندگي را برميشمرد. ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

252 سين خداي ماه بابليان كه در حماسه گيلگمش نيز از او ياد مي شـود، در اسـطوره هـا او را ايزدبـانوي مـاه ميدانند.
(گئورگ بوركهات ، ص19)
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

253 در اسطوره ها آنو را خداي آسمان دانسته اند، همچنين وي سازنده اوروك بوده است. آنو پدر ايشتر اسـت. او دستور آفريدن همزادي براي براي گيلگمش را كه همان ا ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

254 ازجمله خدايان میانرودان ميباشد كه روميان و عبري ها يكي از ماههـاي خـود را بـه ايـن نـام ناميـده اند(پنجمين ماه رومي) ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

255 در اسطوره ها میانرودان او را خداي طاعون ميدانند. ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

256 در اسطورهها او را خداي تنـدر و آذرخـش مـيداننـد.وي در هنگامـه طوفـان بـزرگ، طوفـاني بـس عظـيم ميفرستد، تا اوتنپيشتيم (نوح بابلي) كشتي خود را به آب ان ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

257 ايشتار: ايشتار نام يكي از الهه هاي آشوري است. ايشتار (عشتار) همتاي اينانـاي سـومريهـا و مـرتبط بـا الهـه
ساميان شمال غربي يعني الهه عشتروت است. آن ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

258 شَمش خداي آفتاب بابليان كه در حماسه گيلگمش از آن ياد مي شود. وي به گيلگمش دستور ميدهـد
به همكاري يار خود (انكيدو) با خومبه به ، به پيكار برخيزد و ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

259 الهه ، ایزد ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

260 اينانا : ايزدبانوي سومري عشق ، بارداري و جنگاوري بود. اكديها او را ايشـتار مـيناميدنـد. سـرودههـاي
انهدوآنا براي اينانا از باستانيترين قطعـات ادبـ ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

261 ائا: انكي (ائا) از خدايان سومر باستان بود كه بعدها در تمدن هاي اكدي و بابل باستان اآ يا ائا نـام گرفـت. او در
اصل خداي حامي شهر اريدو بود، اما به ...
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

262 نرگال: در اسطورهها او را خداي دوم دوزخ ميدانند. مظهر مريخ بوده و شكلي شبيه به تلفيق شكل يـك مـرد و یک شير دارد به صورتي كه سر او مانند يك مرد و بدن ا ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

263 هرمزد کلمات يتا اهووائیریورا که همان سرود اهونور است و اساس کتاب اوستا است بسرود ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

264 جه (Jeh) که عفریته ای پلید بود در سه هزار سال دوم نجوا کننده با اهریمن برای جنگ با هرمزد: ای پدرما برخیز تا چنان جنگ و ستیز در جهان برپا کنیم که اندو ... ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

265 ورگا به معنی مسیر و وند پسوند؛ برگرفته از کلمه وَر به معنی کنار و پهلو و گاوند به معنی اردیبهشت و مترادف ورجاوند ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

266 تراهاسیس (بسی هوشمند) اکّدی ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

267 زیسودرا-ی سومری (بمعنی "زندگی با روزهای طولانی"، یونانی شده Xisuthros)، ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

268 زیودسورا پادشاه عادلِ شوروپاک کسی که شخصیت نوح در کتاب مقدس از آن گرته برداری شده است یا اُتناپیشتیم در الواح حماسه گیلگمش ١٣٩٧/٠١/٠٦
|

269 فرستاده ای از خالق کل یا منشأ تمام آفریده ها، در زمان آنوکی ها
به معنی دانا
١٣٩٧/٠١/٠٦
|

270 واژه دوزخ از واژه ى پهلوی "دژنگه" گرفته شده؛ در آیین زرتشت گناهکار پس از رسیدن به پل چنوت(پل صراط) و گذراندن چند مرحله دیگر وارد دوزخ، به معنای جهان ... ١٣٩٧/٠١/٠٤
|

271 هَدَیوُش یک گاو کهن در افسانه های زرتشتی است. این گاو به مردم کمک میکند تا ازدریای کاسپین عبور کنند آورده اند درآخرالزمان از چربی هدیوش و ترکیب آن با ... ١٣٩٧/٠١/٠٤
|

272 او ایزد( آنوکی سومری) زمین و آب خالق حیات بشر می باشد.
اییا بنابه ترجمه متون سومری به معنی خانه آب می باشد
١٣٩٧/٠١/٠١
|

273 در اسطوره شناسی سومری- اکدی زو، یک پرنده توفان الهی است و تجسم باد جنوبی و ابرهای رعداسا می باشد. این دیو ( اهریمن) که نیمی انسان و نیمی پرنده است ،ه ... ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

274 ساسانیان نوروز را نوک روژ میگفتند. پادشاهان ساسانی در نوروز مجرمان را میبخشیدند و بکسانی که در جنگ پیروز میشدند جایزه میدادند و به کشاورزان و دامپرور ... ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

275 اررا (Erra)، خدای خشکسالی میانرودان ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

276 مردوک (Marduk) ، خدای فرمان دهنده بابل. وقتی بابل به عنوان یک قدرت ظهور کرد، مردوک از جایگاه اصلی خود به عنوان یک خدای کشاورزی به خدایی فرمان دهند ... ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

277 وایو ایزد بانوی باد و طوفان بود، همه چیز را در هم می‌ شكند، آوایش رعد آساست، چون پیش می تازد به آسمان می رسد، و ابرها را افروخته می سازد، و چون ... ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

278 اژدهایی اساطیری ایران باستان در اوستا که باعث خشکسالی میشده ، خدای تاریکی و قحطی ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

279 خشاتریا الهه جنگ ایرانیان خدای جنگ آور بود، به ایرانیان فنون نبرد و ساخت جنگ افزار می آموخت ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

280 ‎دابیل
‎فرشته محافظ�ایران�قدیم است. بر اساس�تلمود، دابیل یکبار به مدت ۲۱ روز وظایف�جبرئیل�را عهده‌دار شد،بعد از آن، مأمور محافظت از ایرانیان در ب ...
١٣٩٦/١٢/٢٤
|

281 اینوک هفتمین پیامبر پیش از نوح
�یونس� (اینوک) ، هفتمین پیامبر پیش از �نوح� در متون کهن است. شامل �تورات� که کتاب جامعه یهودی است. �یونس� تنها با ...
١٣٩٦/١٢/٢٤
|

282 نوعی شمشیر در زمان هخامنشیان
برخی سربازان پیاده نظام هخامنشی علاوه بر زره و کلاه خود دارای شمشیر خاصی بودند که می توانسته ضخیم ترین پارچه و زره ها ...
١٣٩٦/١٢/٢٢
|

283 بعد از آنکه آدم و حوا که از بهشت ئدن به زمین کوچ داده شدند، فرزندان آنان را مرتوگان (بشر) نامیدند ١٣٩٦/١٢/٢٢
|

284 سارگن (به اکدی: Šarukinu به معنای پادشاه سرزمین) پادشاه اکد از ۲۳۳۴ پیش از میلاد تا ۲۲۷۹ پیش از میلاد بود. او بنیادگذار خاندان پادشاهی اکد بود.
١٣٩٦/١٢/٢١
|

285 در کتیبه‌ای که از پادشاه سوم شرحبیل یعفور (حمیری ها) بدست آمده علاوه برلقب دراز سابق‌الذکر یعنی �پادشاه سبأ وریدان وحضرموت ویمنت� عبارت �و عربهای آنه ... ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

286
هر کلمه یا حرف برای معنا شدن نیاز به فرهنگ خود دارد؛

اسم: ژم
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: نام پسر قباد برادر انوشیروان پادش ...
١٣٩٦/١٢/٢٠
|

287 نام باستانی اردکان در زمان اشکانیان
اردکان مرکز شهرستان سپیدان در استان فارس در جنوب ایران است .
منبع نقشه بطلمیوس محقق مقدونی
١٣٩٦/١٢/١٥
|

288 نام باستانی یاسوج در زمان اشکانیان
یاسوج یکی از شهرهای لرنشین جنوب غربی ایران و مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر همچنین مرکز شهرستان ...
١٣٩٦/١٢/١٥
|

289 اِنلیل یکی از ایزدان میان‌رودان است. او ایزد فراخی ، باد و نفس بود. وی پسر آنو خدای بزرگ سومری است. ١٣٩٦/١٢/١٥
|

290 بر اساس محاسبات سومری، سلسله‌ی ارخ دومین سلسله پس از توفان نوح است. ١٣٩٦/١٢/١٥
|

291 نام نوح در کتیبه سومری (حماسه گیلگمش) ١٣٩٦/١٢/١٥
|