برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارشد رنجبر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوازدگی
مثال: سطح سنگ هوازده شده است.
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

2 مبتنی بر .. ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

3 منابع معدنی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

4 بهره‌برداری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

5 مزایای بالقوه ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

6 به طوریکه ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

7 ژئوشیمیایی ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

8 شاخص ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

9 ضرورت داشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|