برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آریوبرزن(حامد) بهزادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بسته به اینکه در کدام حیطه موضوعی ازش استفاده میشه متفاوته.ولی با چشم پوشی از تفاوتهای کوچیک در مجموع دو معنای کلی داره .یکی به معنای یه تکه یا قسمت ... ١٣٩٨/١٠/١١
|