برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مصطفی اساسه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اشکف در رزبان کردی واحتمالا دردیگرزبانهای ایرانی به معنای غاراست حرف (ت) درانتهای آن زائد وغلط است همچون واژه خورش که نادرست خورشت شده شده استاین واژ ... ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|