برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید اوستا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کورد زبانان به آن( گل) میگویند(با تلفظ ء بر روی گ ) ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

2 چیز در ارزش ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

3 هم اوا ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

4 عمیق و ارام ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|