برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دارای سخت کوشی و دقت زیاد - سخت کوش و دقیق ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

2 تبحر ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

3 بومی، محلی native, aborginal ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

4 ترکی معادلش میشه : آچیخ ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

5 The word comes from the French flamboyer, to flame.
پس شعله دار، شعله ور، درخشان، شعله فام ... مناسبتر هستن.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

6 خط زدن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

7 diatribe انتقاد تلخ و طوفانی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

8 1- زننده و غم انگیز (احساساتی)
2- زننده و ترسناک
3-زردمایل به قرمز
4-کم رنگ و پریده
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

9 اگه بدنبال این کلمه of بیاد، بمعنی مقدار بسیار زیاد هست. a large number or amount or extent
sight of blood
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

10 بعنوان اسم:
1-خوشخویی، نزاکت
2-حسن نیت
بعنوان صفت:
1-رایگان
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

11 فاحش (تداعی منفی و بد) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

12 دست کم گرفتن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

13 hurl back = به عقب راندن ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

14 در شرف آغاز یا رشد ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

15 لباس حوله ای حمام ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

16 این فعل میتونه بعنوان "به توافق رسیدن" هم بکار بره. ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

17 استقبال ١٣٩٨/١١/١٠
|