برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش جلیل خبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انگیزشی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

2 تدریجا ناپدید شدن/گذشتن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

3 a thing that serves to illustrate that a system or situation is bad and deserves to be condemned. ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

4 overawe بیم زده کردن، هراساندن، ترساندن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

5 حقه بازی، حیله بازی ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

6 having been expected or needed for a long time ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 ریخت، وضع ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

8 یادگاری از گذشته ١٣٩٩/٠٥/١١
|

9 سیخ شدگی مو ١٣٩٩/٠٥/١١
|

10 ظاهرا منطقی و درست ولی عکس آن ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

11 ضوابط ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

12 زمین گیر کردن ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

13 بسیار بسیار سخاوتمند ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

14 حق مسلم! انرژی هسته ای حق مسلم ماست ... :))) ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

15 نقال anecdotist ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

16 پر تلالو ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

17 بی حد و حصر ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

18 نحیف، ضعیف، شکننده، ضعیف النفس، سست ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

19 منظر، لباس مبدل: معمولا برای فریب یا نامردی بکار میرود ولی میتواند معنی لباس هم بدهد. ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

20 نفهم - از روی نفهمی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

21 شفاف سازی کردن ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

22 التیام بخشیدن ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

23 طرز رفتار ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

24 قیامت، جهنم
مثلا وقتی میگیم چه قیامتی/جهنمی شده اونجا!
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

25 شخص نمک نشناس ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

26 عطش کسی را تیز کردن - نوعی آزار دادن شدید و سادیسمیک ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

27 to tantalize someone is to torture them with what they cannot have. ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

28 شعبده بازی ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

29 توخالی، پوچ (قول و ...)
چرب زبان، سلیس و روان، دارای چرب زبانی
سطحی (پاسخ و ...)
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

30 رابط
رابطه نامشروع affair, amour, intimacy, involvement
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

31 پررویی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

32 گرد آمدن assemble, forgather, gather ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

33 Asinine derives from the Latin asinus, which means "stupid," but also "like an ass or donkey."
خرصفت، خر مانند
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

34 ژولیده ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

35 in vain: بطور بی نتیجه/بیهوده ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

36 توبه کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

37 a person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence
فردی که هدف مسخره یا سو ...
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

38 شتابزده-باشتابزدگی
باشدت forceful
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

39 ارجمند ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

40 *Alleviate also has this sense of lightening a burden such as physical pain or emotional duress.
سبک کردن assuage, palliate, relieve
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

41 Efficacy is a more formal way to say effectiveness. ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

42 محتاط و باتدبیر (انه) =! imprudent ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

43 In early usage, these two words were used interchangeably, but now, rural is used to describe locations –- "rural community," "rural location" — whil ... ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

44 خ*** مالی کردن :) ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

45 شور و شوق gusto
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

46 Inebriated is just a fancy way of saying drunk ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

47 مورد عزت و احترام قرار دادن، تقدیس کردن ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

48 اوج، به اوج رسیدن/رساندن ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

49 بروز دادن
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

50 تلوتلو خوردن (بر اثر بیماری، پیری، تصادف یا...) ١٣٩٩/٠٤/١٤
|