برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ایلین سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (It's no good ( doing sth
انجام دادن این کار هیچ نتیجه مثبت یا مطلوبی نخواهد داشت .
(Syn = it's no use (doing sth
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

2 You give sth to each person in a group ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

3 مثلا
Swap places (with ) your mother
جاتو با مادرت عوض کن
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

4 Remove marks made by a pencil, chalk .
پاک کردن یا حذف کردن
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

5 اول اینکه ...
اول از همه ...
Befor doing sth
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

6 Write sth on paper ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|