برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بیتا

بیتا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زردآلو
میوه ای که در تابستان ها می توان آن را پیدا کرد
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

2 یوقورت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

3 جارو برقی
وسیله ای برای تمیز کردن خانه
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

4 a plastic object in the shape of a cone that is put on the road to show where repairs are being done
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

5 زن و شوهر
.a wife and a woman
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|