برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهرام س

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هستینگی، فربود ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

2 گده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

3 پُکیده ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

4 نهانکشی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

5 نهانکش ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

6 پیروار ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

7 جان گواه ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

8 چنددستگی ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

9 همگان پذیر ١٣٩٨/٠٥/٣٠
|

10 مرتو، مرتوگ ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

11 میهن برگ ١٣٩٧/٠٣/٠٦
|

12 کوته گری ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

13 کوته گر ١٣٩٧/٠٣/٠٥
|

14 رَخشرانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

15 رَخشمایه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

16 ستوننما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

17 گوشه سنج (ابزار اندازه گیری گوشه) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

18 راسه کش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

19 همژاد (هم جنسیت) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

20 تراژاد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

21 تَراوَر ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

22 واگذار (کسی که پاس می دهد) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

23 واگذاری (پاس دادن) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

24 سردسته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

25 دیرکرده ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

26 سردار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

27 تخته کلید ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

28 تخته ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

29 کِشپوش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

30 چرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

31 ایستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

32 چارچرخانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

33 اسپاش پیما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

34 اسپاش نورد ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

35 اسپاشی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

36 دستانه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

37 فرنما ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

38 بافه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

39 پرونجا ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

40 کارنامک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

41 پروندان ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

42 زورافزایی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

43 دستینَک ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

44 نماراز ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

45 جانپاس ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

46 زنهاره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

47 ریزواره ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

48 گفتنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

49 آتشنشانی ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

50 سوزش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

51 بودش ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

52 گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

53 گزارنامه ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

54 سود (در بازار) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

55 پیمودن، هنگام ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

56 تلخندگو (طنزگو) ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

57 کارگروه، تاروار ١٣٩٧/٠٣/٠١
|

58 همستان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

59 جنگ افزاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

60 هستین ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

61 آشتینامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

62 همدلی نامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

63 سازشنامه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

64 سپاهی وار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

65 پیچک ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

66 نوارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

67 تار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

68 سربخش ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

69 زیرگردایه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

70 گُزیننَما ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

71 رواییده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

72 پخش گر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

73 پخشی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

74 واگیری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

75 رایانشِ نگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

76 رایانشِ واکاوی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

77 رایانشِ شماری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

78 شمارافزار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

79 شمارگری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

80 دورافکنی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

81 شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

82 شهردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

83 شهردانی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

84 پشتوانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

85 واکاو، موشکاف ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

86 همگون سازی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

87 همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

88 همگون ساز ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

89 دل بخواه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

90 دل بخواهی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

91 نونگاری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

92 نونگار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

93 گویانه ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

94 بدآمد ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

95 فروهِشت ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

96 شناور (معلق در شاره) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

97 واگردان ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

98 بِه گُساری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

99 توروار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

100 پی نویس ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

101 پی نوشته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

102 پی نوشت، پی نویسی ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

103 رویارو ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

104 پاسخوری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

105 بایسته ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

106 باینده ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

107 دانشوریار (دارای مرتبه علمی استادیاری) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

108 دانشور (دارای درجه استادی) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

109 کارفرزانی (درجه دکترا)، کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

110 کارفرزان (دارای درجه دکترا) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

111 کارداری ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

112 کاردار ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

113 بُرونوَر ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

114 کُنج ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

115 دستواره، دستک (راکت تنیس و بدمینتون و پینگ پنگ و مانند آنها) ١٣٩٧/٠٢/٣١
|

116 نودادنامه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

117 هَندَچگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

118 هَندَچگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

119 داسار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

120 گُنج ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

121 شگفتی نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

122 پرسش نشان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

123 نافه گرا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

124 دو راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

125 ناراسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

126 راسه ای سا (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

127 راسه ای (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

128 کنونه سا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

129 فرنودآور ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

130 سینه تنگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

131 هواپویایی، هواپویاشناسی، هواپویا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

132 پَسا (دِرَگ: نیروی مالشی گارس ها) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

133 بَرآ (نیروی بالابرنده) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

134 پلخ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

135 نهست ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

136 باشا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

137 باشش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

138 سوارگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

139 جداگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

140 گورب ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

141 فِر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

142 بی پروا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

143 آبخوستگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

144 روانش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

145 چکانده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

146 نوشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

147 پردلی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

148 خوره دار ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

149 برونراه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

150 پایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

151 و دیگر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

152 واساماندهی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

153 فزونسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

154 بزرگ دانستن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

155 نهان نیرنگ ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

156 یکسانسا ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

157 نزدیک کردن، نزدیکی، یکسانسایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

158 سپنتایش ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

159 واشکافی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

160 فراگیرکردن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

161 نوسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

162 بهسازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

163 دست درازی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

164 گماشتگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

165 گرایاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

166 درچکاندن ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

167 زرنگاری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

168 یادگار، یادکرد ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

169 یادآوری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

170 به آهستگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

171 پنداره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

172 کوبگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

173 سبدگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

174 دستگویه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

175 واکاوی سویگان ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

176 سویه (بُعد)، پس (بَعد) ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

177 نیندیشه ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

178 کهن نگاره ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

179 کهن نگاشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

180 هاگگون ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

181 بزه وری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

182 نارواگری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

183 آبگینه شده ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

184 آبگینگی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

185 همنهشتی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

186 همنهشت ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

187 سامان پذیر ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

188 واگشت، واگردانی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

189 سیری، سیرایی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

190 بسنده گری ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

191 سپرده دزدی ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

192 زمین بند ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

193 آبادی خواهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

194 بِه جویی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

195 دوازدهه (دستگاه گوارش) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

196 خوش گوشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

197 نافه گریز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

198 پاگویه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

199 کوشارشناسی، کوشار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

200 کنشمایه شناسی، کنش مایه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

201 آبلوله ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

202 آب ایستایی، آب ایستاشناسی، آب ایستا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

203 گرماکیمیا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

204 گرماترابُرد ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

205 گرماپویایی، گرماپویاشناسی، گرماپویا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

206 جوشش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

207 پن ورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

208 ماسش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

209 چکانش (تبدیل بخار یا گاز به مایع) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

210 فرازش ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

211 شماره آبیشه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

212 اندازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

213 راسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

214 زیرراسک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

215 پادکَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

216 کَجَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

217 دَهَک ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

218 پادرُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخ ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

219 رُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخص ...
١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

220 جایگاهی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

221 جایاب ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

222 ترانشان ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

223 ترانگاشت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

224 هستینگی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

225 تندرو (سیاست) ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

226 فرنود ناساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

227 رازینه گشایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

228 رازینه گذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

229 رازینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

230 زیرپوچ، نایا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

231 برپوچ، برجا ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

232 نگرورز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

233 چرخوار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

234 چرخه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

235 همسنگ سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

236 همریخت ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

237 همریختی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

238 درست نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

239 نو نویسی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

240 دمینه ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

241 ایستاشناسی، ایستا، ایستایی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

242 واداشته ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

243 خویشتن کار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

244 باشکاوی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

245 خویشکار ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

246 خودپایبندی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

247 تهی سازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

248 پُرسازی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

249 پُرساز ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

250 پشت سر گویی، نهستی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

251 برون بری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

252 پسروی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

253 تراز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

254 شیپوره (nozzle) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

255 دست افکنی

"اشغال" یک پله بالاتر از "دست اندازی" (تجاوز) است. از این رو برابر واژه "اشغال"، "دست افکنی" پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

256 ناسازگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

257 مهتر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

258 پیمان نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

259 برگک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

260 جانما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

261 هموارگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

262 فرانموده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

263 گذربرک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

264 پیکره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

265 شمارکی ساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

266 شمارک ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

267 شمارکی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

268 گیرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

269 پایدارساز ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

270 برنگر، نگرنده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

271 مهارگر، پایشگر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

272 همنگاری ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

273 همنگار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

274 همسانسو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

275 همسانسویی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

276 پادینه (ریاضی) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

277 نونمایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

278 گاهسنج ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

279 سنجه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

280 سیمدان ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

281 نرده ای

واژه "نرده ای" به جای "اسکالر" در بری از نوشتارها به کار رفته است.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

282 پایش افزار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

283 پادهمرس

واژه "همرس" برای "متقارب" پیشنهاد شده است. از این رو واژه "پادهمرس" برای متباعد که پادواژه "متقارب" است پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

284 مرزینه

در ریاضیات اکسترمم به بیشینه (ماکزیمم) ویا کمینه (مینیمم) گفته می شود. برای اینکه واژه ای هر دو را پوشش دهد و پسوند آن با "بیشینه" و "ک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

285 مهستان ویژگان، مهستان ویژه
(چون سنا مجلس خواص است)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

286 مهستان تودگان، مهستان توده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

287 داو ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

288 آهن ربایی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

289 بُن (هندسه) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

290 پادتوان

از آنجا که پردازه (تابع) لگاریتمی، وارون پردازه توانی است، واژه پادتوان برای لگاریتم پیشنهاد می شود.
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

291 سروی، کاجی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

292 هم تارک، همچکاد

از آنجا که تارک ها (رئوس) رویه های هرم در یک نقطه به هم می رسند، بنابراین واژه های "هم تارک" یا "همچکاد" برای هرم پیشنهاد می ش ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

293 راسه (هندسه)، راسته (ترابری) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

294 واژه نامه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

295 نیمبُر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

296 پادهمبُر

دو خط در اسپاش (فضا) یا همبُر (متقاطع) هستند، یا همراستا (موازی) هستند، یا هیچ یک از این دو نیستند که متنافر گفته می شوند. واژه "ناهم ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

297 همرس ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

298 خندک واژه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

299 تلخند ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

300 تندی، روندگی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

301 پادزِهَک
در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

302 پادسایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

303 زِهَک

در ریاضیات، نسبت وتر به ضلع همسایه یک زاویه سکانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، وتر می تواند زه آن ستون با یک زاویه ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

304 پویه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

305 گُریزه

سهمی به خمی گفته می شود که فاصله هر نقطه آن از یک نقطه ثابت به نام کانونو یک خط به نام هادی مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرک ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

306 پذیرا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

307 شکنا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

308 فرازه ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

309 سایا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

310 واگُریز

هذلولی به خمی گفته می شود که تفاضل فاصله هر نقطه آن از دو نقطه ثابت به نام کانون مقدار ثابتی باشد. در چنین حالتی گریز از مرکز این خم ا ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

311 ناخودکرد ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

312 ناهمسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

313 سایَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به ضلع همسایه یک زاویه تانژانت گفته می شود. اگر ضلع همسایه را یک ستون بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند سایه آن ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

314 رانش، پرانش ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

315 ساییده ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

316 سایشی

نمونه: شتاب سایشی، نیروی سایشی (فیزیک)
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

317 همگون (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

318 اُستانه

از آنجا که در منطق هر گزاره ای درست نیست و گزاره ها می توانند درست یا نادرست باشند. اما "قضیه" به گزاره ای گفته می شود که درست است. از ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

319 درشمار ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

320 نگره ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

321 فرنما ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

322 چندفرازی ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

323 هم آیند (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

324 دگرمان (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

325 دگرمانی (ریاضیات) ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

326 پردازین

واژه "تابع" یک واژه عربی است که در ریاضیات، برابر واژه انگلیسی function به کار می رود. در زبان پارسی، واژه "پردازه" برای این کاربرد ...
١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

327 وردا ١٣٩٧/٠٢/٢٨
|

328 پندارین ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

329 همراستا رویه ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

330 همراستابر ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

331 توان دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

332 ریشه دوم ١٣٩٧/٠٢/٢٧
|

333 باشندگان (سرشماری و آمار) ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

334 فردیدگذاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

335 دادوری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

336 شاره ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

337 پیاپی ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

338 بس آیند، چندآیند، چندباریش ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

339 همسان ساگ، همسان شاخ ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

340 همسان بر ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

341 سامانه ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

342 کارگزاری ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|