برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهزاد همایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قالب بندی شده ١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 علامت - نشانه ١٣٩٨/١٠/٢١
|

3 کسی که خلقش تنگ باشه - بی حوصله ١٣٩٨/١٠/١٤
|

4 مدیریت کردن
١٣٩٨/١٠/٠٥
|

5 مواجه شدن ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

6 ذخیره شده ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

7 بهره برداری-استفاده کردن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

8 واقعی-حقیقی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

9 در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

10 به این شکل ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

11 مواجه شدن ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

12 خراب شده-از کار افتاده ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

13 سوختن در بازی- گیم اور شدن ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

14 از کار افتاده-ضعیف شده ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

15 فشرده شده ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

16 بیرون کشیدن-حذف کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

17 ظاهر شدن-خودنمایی کردن ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

18 عبور ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

19 به شدت ١٣٩٧/١٠/١٦
|