برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بیخودی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

2 نگهداشتن برای روز مبادا
waiting for using or doing sth at the appropriate time
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 greed
• She killed him to satisfy her greed.
• اون، اونو به قتل رسوند تا حرصش بخوابه
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|